¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Todelt arbeidsmarked Synet på arbeidskraft er i endring. Arbeidstakere betraktes i økende grad som en vare, og ikke som mennesker. Advokat GEIR HØIN Hennes far skal ha fått beskjeden: Du vet aldri hva som kan skje.ª Deretter ble alle vinduene i leiligheten hennes i Polen knust. Reaksjonene fra kolleger og landsmenn var delt: Noen syntes det var dumt å lage bråk, noen forsøkte å overtale meg til å glemme saken, mens andre var glad for at jeg tok opp kampen, forteller hun. Vær glad for det du får og hold kjeft-holdningen er svært vanlig blant arbeidere fra Øst-Europa. Det er mindre risikabelt å godta tapet og finne en annen jobb, sier Wisniewska. Nekter til det siste Fagbladet har fått innsyn i et titalls saker advokat Garstecki har ført det siste året. Flere av dem dreier seg om utstrakt utnytting av arbeidstakere. Selv i saker med helt åpenbare krav fra arbeidstaker, som utestående lønn, feriepenger eller overtid, nekter arbeidsgiver simpelthen å betale. Jeg kan godt forstå at de gjør det, for de løper jo ingen risiko, sier Garstecki. Todelt arbeidsmarked Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet rundt 14.000 tilsyn. De rettes mot bransjer med utsatte grupper, med mange arbeidsinnvandrere, ungdom, vikarer og innleid arbeidskraft. Vi ser en todeling av arbeidsmarkedet i stadig flere bransjer, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast, som også er ansvarlig for Arbeidstilsynets nasjonale innsats mot sosial dumping. Vi opplever at ansatte mangler arbeidskontrakter, får lønn langt under tariff, får ikke overtidsbetalt, jobber med ulovlige arbeidstidsordninger NYTT ARBEIDSMARKED " NORGE er det nordiske landet som har hatt størst arbeidsinnvandring etter EØS-utvidelsen i 2004. " OVER HALVPARTEN av veksten i antall sysselsatte fra 2004 til 2010 var representert gjennom arbeidstakere fra Øst-Europa. eller utsettes for risiko som kan få konsekvenser for liv og helse, sier Halmrast. Ingen sanksjoner Sanksjonsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir kun brukt ved svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, sier Geir Høin, høyesterettsadvokat og ekspert på norsk og internasjonal arbeidsrett. Han bekrefter Garsteckis erfaring med at arbeidsgivere løper minimal risiko om noen hvis de bryter bestemmelser om overtidsbetaling og arbeidstid, eller hvis de bryter ferieloven. ¸ˇETTERLYSER SANKSJONER: Advokat Sebastian Garstecki mener at arbeidsgivere som bryter loven slipper for lett unna. Dette skyldes dels at reglene er svake, dels at de som skal håndheve reglene bare har ressurser til å anmelde det mest alvorlige. Arbeidskraft som vare Etter å ha observert det europeiske arbeidsmarkedet gjennom flere år som advokat i Brussel, er Høin bekymret for utviklingen. I forhold til andre land i Europa sitter vi fortsatt på en grønn gren i Norge, men lovverket som beskytter arbeids- takere er under angrep på bred front også her, sier han. Synet på arbeidskraft er i endring. Arbeidstakere betraktes i økende grad som en vare, og ikke som mennesker. Og varer er ikke underlagt det samme behovet for beskyttelse. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" I 2009 BLE DET innvilget 33.613 arbeidstillatelser bare fra de baltiske stater, Polen og Bulgaria. " ARBEIDSINNVANDRINGEN har vært både nødvendig og positiv for Norge, ifølge konklusjonene i Fafos Europautredning 2012. " I 2010 UTGJORDE arbeidsinnvandrere samlet ca 200.000 arbeidstakere. " ARBEIDSTILSYNET registrerer et todelt arbeidsmarked der arbeidsinnvandrere ofte har lavere lønn og dårligere betingelser. KILDER: UDI, FAFO, Arbeidstilsynet og SSB ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ10 > Fagbladet 8/2012 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonSAM