¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Eirin Halvorsen Lillehof Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Varsling  krav om å gå tjenestevei SPØRSMåL: Jeg vet at man bør/skal gå tjenestevei, og lurer derfor på om jeg har gjort rett som varsler i dette tilfellet. Saken er at flere vikarer og fast ansatte ble fratatt sin overtidsbetaling sommeren 2010. De måtte skrive under på en sommeravtale om gjennomsnittsberegning av overtid for å få lov til å jobbe ekstravakter. Avtalen i seg selv var vel grei nok, men for å kunne bruke en sånn avtale, må det også være godkjente turnuser. Det var det ikke i kommunen på dette tidspunktet. Vi mener mange ansatte fikk fjernet overtid i sommermånedene. Plasstillitsvalgt ble gjort oppmerksom på dette først, og det er også tatt opp med teamleder og med arbeidsgiver. Hovedtillitsvalgt har vært i forhandlinger med arbeidsgiver, som har lovet at de som hadde krav på overtidsbetalt sommeren 2010, skulle få dette. Forhandlingene var i november 2011, og ansatte har fortsatt ikke fått det de har krav på. I fjor sommer ble det igjen fjernet overtid fra ansatte, og jeg syns at nå er det på tide med litt hardere krutt for å få fart i dette. Så derfor spørsmålet om varsling. Har vi gått tjenestevei når plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har tatt saken opp på vegne av de ansatte? SVAR: Det gjelder en alminnelig ytringsfrihet som er forankret i Grunnloven. Innskrenkninger i ytringsfriheten krever et særlig grunnlag, og de ulovfestede reglene om arbeidstakers lojalitetsplikt er et slikt grunnlag. Lojalitetsplikten innebærer at ansatte ikke skal ytre seg på en måte som ødelegger eller skader virksomhetens legitime og saklige interesse. Lojalitetsplikten kan imidlertid ikke påberopes av arbeidsgiver som grunnlag for å holde lokk på forhold av uetisk karakter eller ulovligheter. I arbeidsmiljølovens ß2-5  bestemmelsen om vern mot gjengjeldelse ved varsling  er det fått en bestemmelse som søker å avveie hensynene mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten. Selve retten til å varsle er nedfelt i ß 2-4. Innenfor rammene av det særskilte varslingsvernet kan det varsles om såkalte kritikkverdige forholdª, bl.a. mislighold av lovbestemte påbud. Det er et krav at varslingen skal være forsvarligª. Generelt skal det mye til for å si at varsling ikke har vært forsvarlig. ¸ˇ¸ˇTR ¸ˇ¸ˇ¸ˇMistet mobil SPØRSMåL: Jeg mistet mobiltelefonen, men fikk beskjed om at verken ulykkesforsikringen eller hjemforsikring dekker dette. Stemmer det? Hvilken forsikring må jeg i så fall ha? MS SVAR: Det er ikke dekning for tap av gjenstander på ulykkeseller innboforsikringen. Heller ikke en reiseforsikring ville gitt erstatning for en mistet mobiltelefon. Forsikringene dekker rett og slett ikke ting som er mistet, tapt eller gjenglemt. Innbo- og reiseforsikring dekker fysisk skade på mobiltelefoner, tyveri, brann og typiske uhell, men gjenstanden. En vanlig mobiltelefon er imidlertid ikke så kostbar at jeg anbefaler en slik forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen ¸ˇ¸ˇ¸ˇikke når mobiltelefonen er mistet. For kostbare enkeltgjenstander kan det være lurt å kjøpe en verdisakforsikring. Da er du dekket også om du mister 24 > Fagbladet 8/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM