¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHavnekonferanse Ansatte ved havnene i Norge inviteres til konferanse i Drammen 31.10 1.11. Blant temaene blir regelverket for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havner, ISPS, utbygging av landstrøm, sjøtransportprosjektet og avfallsproblematikk. Påmeldingsfrist til konferansen er 18. september. Programmet blir oppdatert på www.fagforbundet.no/sst. OT Vaktmesteren og folkehelsa ¸ˇVaktmesterens rolle i samhandlingsreformen og forebyggende folkehelsearbeid blir blant temaene til vaktmesterkonferansen 17. og 18. oktober. Videre vil det tas opp temaer som konkurranseutsetting av vaktmestertjenester, vedlikeholdsetterslep i offentlige bygninger, standarder innenfor fasilitetsstyringer, og vedlikeholdssystemet FDVU. Påmeldingsfrist er 5. september. OT ¸ˇ¸ˇKvinner i brannberedskap I fjor arrangerte Fagforbundet sitt første seminar for kvinner i brannberedskap. 29. og 30. august møtes kvinner i beredskap igjen, denne gangen i Trondheim. Faggruppa for kvinner i beredskap har nå vært virksom i ett år, og på seminaret blir det også holdt workshop for å komme med innspill til gruppa. På det første seminaret var rekruttering av kvinner til brannyrket et tema. På programmet i år står blant annet forsvarets arbeid med rekrutteringspolitikk, menns holdninger til kvinner i brann- og redningstjenesten, ny utdanningsmodell, fysiske krav til brann- og redningspersonell, og en aktuell hendelse fra brann i en bygård i Trondheim. OT ¸ˇHMS-konferanse for VA-folk 20. og 21. november arrangerer Fagforbundet HMS-konferanse for verneombud, tillitsvalgte og ansatte innenfor vann- og avløpssektoren. Konferansen har som mål å få til bedre samhandling mellom verneombudene, tillitsvalgte og ansatte. OT Seksjonsleder ¸ˇPrivatiseringstrusler for brann og redning Norges første brannordning var på plass allerede i 1646 i Bergen. Branner hadde lenge herjet byene og delvis eller helt ødelagt bysamfunn. I takt med utviklingen og nye utfordringer har brann- og redningstjenestens evne til å bidra ved brann og ulykker fungert som bærebjelken i norsk beredskap. Innbyggernes forventninger til tjenesten er for- midabel. Og det er ikke bare brann som rammer innbyggerne; antall utrykninger til trafikkulykker er flere enn til branner, og brann- og redningstjenestens innsats dekker de fleste områder hvor det er fare for ulykker og andre hendelser. I 2012 er det gjennom NOUer og stortingsmeldinger lagt føringer på framtidas brann- og redningstjeneste. Det er behov for endringer i utdanningen, organiseringen og lokale prioriteringer for at brann- og redningstjenesten skal kunne følge opp den viktige oppgaven om å beskytte og Brann- og redningstjenesten er under press gjennom fokus på bunnlinja og varsler om privatisering av tjenesten. redde liv. Muligheten til å hindre og forebygge ulykker og hendelser vil være avgjørende for å ivareta den samfunnsoppgaven som brann- og redningstjenesten er satt til å forvalte. Disse endringene vil kreve politisk vilje og en økonomisk innsats. Brann- og redningstjenesten har vist en avgjørende evne til å tilpasse seg utfordringene man står overfor, ofte på tvers av dårlige rammevilkår og med livet som innsats. Men dette bør ikke tas for gitt. Brann- og rednings- tjenesten er under press gjennom fokus på bunnlinja og varsler om privatisering av tjenesten. Et slikt løp vil føre til oppblomstring av private tjenester og forsikringstilbud og frarøve innbyggerne retten til umiddelbar hjelp, uavhengig av bosted og lønn. Utsatte grupper har særlig nytte av en tjeneste som utgår fra ideen om solidaritet og bidrag over skatteseddelen. Med over 12.000 brann- og redningsfolk over hele landet, er tjenesten av stor betydning for beredskapsevnen. Fagforbundet vil jobbe for at brann- og redningstjenesten fortsatt skal gi oss den tryggheten vi trenger når ulykken er ute. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 8/2012 Illustrasjonsfoto: Fagforbundet fbaargang2012 fbseksjonSAM