¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStor fare for underernæring Underernæring reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet og gir økt dødelighet.  Det kan få alvorlige konsekvenser dersom de lovpålagte systemene ikke er på plass, sier Bente Kne Haugdahl, rådgiver i Sosial-, helse- og barnevernavdelingen i Nord-Trøndelag etter tilsyn ved sykehjem og hjemmetjeneste i fem kommuner. Fire av de fem kommunene manglet tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre. KES ¸ˇI BEIT: Arbeidsgivere er redde for å ansette funksjonshemmede. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er i beit for effektive virkemidler for å inkludere flere. Mangler verktøy for å inkludere alle viser at arbeidsgivere er redde for svekket effektivitet og økte kostnader. Risikosport  Det er en risikosport fordi dere ikke sørger for universell utforming, sa Berit Vegheim fra stiftelsen Stopp diskrimineringen. Hvis samfunnet utformes i tråd med prinsippene for universell utforming, kan for eksempel bygg, kollektivtransport, uteområder og IKT-systemer brukes av alle. Da er det ikke risikabelt å ansette en rullestolbruker eller en synshemmet. Under debatten presiserte Bjurstrøm at hun har tro på sin egen sysselsettingsstrategi.  Nesten halvparten av alle funksjonshemmede kommer i arbeid selv. De som står utenfor, er blant dem som har utfordringer i forhold til arbeidslivet. Tekst: SOLFRID RØD, Fontene En pessimistisk arbeidsminister vedgår å mangle gode grep for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Men hun må tåle krass kritikk for ikke å teste ut funksjonshemmedes egen medisin; universell utforming.  Alle roper på effektive virkemidler. Ja, kom med dem, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på et seminar hos Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) nylig. Hun innrømmet at holdningene hun møter hos arbeidsgivere og konkurransen fra importert arbeidskraft, har gjort henne middels optimistisk. Bjurstrøm uttrykte forståelse for at arbeidsgivere minimerer risiko når de ansetter, og mante til realistiske forhåpninger og en edruelig debatt om funksjonshemmede og arbeid. Redde arbeidsgivere Bakteppet for seminaret var to nye Afi-rapporter. Den første er en samfunnsøkonomisk analyse som konkluderer med at det vil være lønnsomt å få flere funksjonshemmede i jobb. Hvis fem prosent flere kommer i arbeid, vil det gi en gevinst på om lag 13 milliarder kroner over ti år. Den andre rapporten er en studie av arbeidsgiveres risikovurdering ved ansettelse. Den ¸ˇAlle roper på effektive virke- midler. Ja, kom med demª. Arbeidsminister HANNE BJURSTRØM ¸ˇ¸ˇDemens på fagskolenivå AOF Midt-Norge tilbyr videreutdanning i eldreomsorg med særlig vekt på demens. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) godkjente læreplanen for to år siden, men først nå har Sør-Trøndelag fylkeskommune sørget for at fagskoleutdanningen blir gratis. Dermed har interessen for studiet økt. KES Tilpasset praksis Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har undersøkt praksisordningene ved fagskolene og konkluderer med at ordningene i stor grad er tilpasset det faglige innholdet i studiet, studentenes yrkeserfaring og mulighet for permisjon fra jobben. Undersøkelsen omfatter alle fagskoleutdanningene. KES Fagbladet 9/2012 > 29 Foto: Sissel M. Rasmussen fbaargang2012 fbseksjonHEL