¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmuligheter, og det forhold at vi er blitt stadig rikere, skulle tilsi at vi satset mer på helsetjenestene i 2011 enn i 2003. Vår nåværende helseministers store bekymring synes å være å skaffe nok personell til helse-, pleie- og omsorgstjenestene. I så godt som alle presseorganer uttalte hun i slutten av november 2011 at 20 prosent av norsk sysselsetting var i helsetjenestene. Hun konkluderte med at om dette fortsatte, ville hver tredje nordmann bli ansatt i helsesektoren. Hvis dette er riktig, er det grunn til bekymring. Men igjen har dette lite med virkeligheten å gjøre. Helseministeren har rett i at nærmere 20 prosent er ansatt i helse- og sosialsektoren. Men saken er at denne sektoren omfatter mye mer enn helsetjenester og pleie og omsorg. Her regnes også med barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner og varig vernet arbeid. Antall årsverk i helse-, pleie- og omsorgstjenester utgjør bare litt over halvparten av det ministeren hevder, nemlig 11,4 prosent. Igjen er uttalelsen mer eventyr enn seriøs analyse. Bare som følge av befolkningsutviklingen vil behovet for sykehustjenester på landsbasis øke med vel 40 prosent fram til 2030 (Sintef, 2011). For Oslo og Akershus er økningen på over 60 prosent. Med et sånt utgangspunkt må det være grunn til å stille spørsmålet: Er det noen som helst fornuft i å møte denne utfordringen med å bygge ned lokalsykehusene? Analyser viser at disse sykehusene løser flertallet av helselidelser som trenger sykehusundersøkelser og behandling, på en kvalitativ god og ikke minst kostnadseffektiv måte. De gir befolkningen sykehustjenester med kortest reisetid, og er krumtappen for å få til en god samhandling mellom de mer høyspesialiserte sykehustjenestene og kommunehelsetjenesten. Rapporten som dokumenterer dette finnes på http://www.nb.no/idtjeneste/URN :NBN:no-bibsys_brage_29935. Fagbladet 9/2012 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL