¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇArtig alvor på Sykepleierkonferansen SHS har god erfaring med å samle sykepleierne i Fagforbundet til faglige og politiske foredrag og diskusjoner. 12. november møtes sykepleiere i sykehus og kommuner samt sykepleierstudenter på Gardermoen for å høre om morsomme leger, kompetanseløftet og motivasjon. De møter også en bedriftslege med gitar når Pål Brenno skal snakke om motivasjon. Kåre Hagen vil snakke om innovasjon i omsorg, mens Per Fugelli kommer for å fortelle om sine personlige erfaringer som pasient. Jorunn Sundgot Borgen skal informere om hva vi faktisk vet om ernæring, fysisk aktivitet og helse. Dette er den andre store sykepleierkonferansen i regi av Fagforbundet. Snart 100.000 medlemmer i SHS Om kort tid vil Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) passere 100.000 medlemmer. Styret i SHS er fast bestemt på å markere begivenheten.  Dette er stort, og det skal feires, lover Kjellfrid Blakstad. Men før hun og resten av styret vet hvem som blir medlem nummer 100.000 og hvilket fylket hun eller han tilhører, er det vanskelig å planlegge feiringa mer konkret. KES Sissel M. Skoghaug.  Vi fikk svært gode tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse, og denne tror vi skal bli minst like god, sier Sissel M. Skoghaug, leder i Sykepleiernettverket. Hun legger til at det fortsatt er ledige plasser, og at forbundet dekker reise- og konferansekostnadene for medlemmer. Også studenter kan delta gratis. KES En lærerik kveld i Haugesund SHS Rogaland tilbyr sine medlemmer et gratis kurs om samhandlingsreformen med fokus på de nye helselovene som trådde i kraft ved årsskiftet. Målgruppa er i første rekke sykepleiere og vernepleiere. Det er Lillian Eriksen fra forbundet sentralt som kommer til Haugesund 18. oktober for å forelese om de nye lovene. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFortsatt samarbeid med Verdighetssenteret Fagforbundet viderefører sin støtte på tre millioner kroner årlig til Verdighetssenteret ved Røde Kors sykehjem i Bergen. En tredel av bidraget er øremerket en nyopprettet prosjektstilling til en helsefagarbeider ved senteret. Fagforbundet var med på å opprette Verdighetssenteret i 2007, og har til nå bidratt med 15 millioner kroner, hovedsakelig til utdanning av helsepersonell i terminalpleie og frivillighetsarbeid. KES ¸ˇKamp om faglig anerkjennelse I skrivende stund har Fagforbundet helsearbeidere ute i konflikt. Sykehjemsansatte i private, kommersielle sykehjem fronter kampen for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsbetingelser. Arbeidsgiverne vil ikke innfri kravet om likebehandling mellom ansatte på samme sykehjem, eller mellom ansatte på kommersielle og kommunale syke- hjem. ¸ˇVårt ståsted er klart: Gjør du samme jobb, skal du ha rett til samme pensjon, lønn og arbeidsvilkår. Streiken er et resultat av tarifforhandlinger som brøt sammen, og en konkret konflikt om tariffavtale. På lang sikt fører arbeidsgiversidas holdninger til mye mer. I Dagsavisen i slutten av august kunne vi lese at Norge vil mangle 59.000 helsefagarbeidere i 2035 (SSB). Det betyr at vi hvert år framover må utdanne 4500. I dag Gjør du samme jobb, skal du ha rett til samme pensjon, lønn og arbeidsvilkår. utdanner vi bare noen få hundre. Fagforbundet gjør en solid jobb for å rekruttere og dyktiggjøre helsearbeidere, blant annet gjennom det yrkesfaglige arbeidet. Gode helse- og velferdstjenester krever solid bemanning og kompetente ansatte. En stor gruppe ansatte, de såkalt ufaglærteª, er våre medlemmer. Ufaglært er et lada ord, og vi liker det ikke. Vi ønsker at både realkompetanse og formalkompetanse skal verdsettes. Vi mener det er arbeidsgiver som i fremste rekke skal dyktiggjøre sine ansatte, og kvalitetssikre virksomheten. KJELLFRID T. BLAKSTAD ¸ˇ¸ˇDe ansatte er ikke problemet, men uviljen fra arbeidsgiver mot å bruke ressurser på kurs, opplæring og videreutdanning. Svært mange av de 60.000 ansatte uten formell helsefaglig kompetanse har solid realkompetanse, og noen tar utdanning ved siden av jobben. Hvis NHO Service sin lønns- og pensjonsfilosofi vinner fram, blir det umulig å rekruttere helsefaglig personell i framtida. Med det bakteppet er streikegrunnlaget for den pågående streiken skremmende. 42 > Fagbladet 9/2012 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2012 fbseksjonHEL