¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMobbefri skole Voksne skaper vennskapª er tema for årets antimobbekampanje. Antimobbekampanjen Voksne skaper vennskapª i regi av Utdanningsdirektoratet, har som formål å engasjere foreldre, lærere og andre voksne til å skape trygge rammer for barnas hverdag.  Jeg er opptatt av at det er godt for helsa å ha det godt på skolen, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen under åpningen av årets kam- panjeuke på Godlia skole i Oslo 3. september. Hun viste til at altfor mange elever blir mobbet på skolen, og Få svarte på arbeidsmiljøundersøkelsen Under halvparten av de ansatte i Den norske kirke svarte på arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av arbeidsgiverorganisasjonene. Av nærmere 7000 ansatte innenfor kirke og gravferd har knapt 3000 svart, nesten 1000 av dem er statlig ansatte, særlig prester. Undersøkelsen inneholdt spørsmål om kirka som arbeidsplass i bred forstand, med spørsmål om utfordringer i arbeidslivet, kirkelig ledelse og kirkelig engasjement. For dårlige spørsmål  Det er dessverre få svar blant grupper som Fagforbundet or- VENNSKAPSBåND: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen knytter vennskapsbånd. arbeid mot mobbing gjennom et prosjekt som kalles Connect. Nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme er et hovedprinsipp i prosjektet. I tillegg har skolen elevmeklere. Styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene i hele landet, er noen av tiltakene Anne-Grete Strøm-Erichsen lovte i kampen mot mobbing. Helsepersonell skal bli flinkere til å avdekke mobbing og følge opp barn og unge som blir mobbet. Tekst og foto: SIDSEL VALUM ¸ˇ¸ˇMANIFEST MOT MOBBING ¸ˇDe åtte partene bak Manifestet mot mobbing 2011 2014 er regjeringen, KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Norsk skolelederforbund. Det første manifestet mot mobbing ble signert i 2002. ¸ˇat mobbing ofte skjer i det skjulte. Helse- og omsorgsministeren understreket at mobbing ikke bare kan føre til psykiske, men også til fysiske helseplager. Barn som blir mobbet, kan få problemer med å sove om natta, vondt i magen ganiserer, sier Trygve Natvig, avdelingsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst.  Det kan for noen skyldes at de ikke opplevde spørsmålene så relevante for sin arbeidssituasjon. Det er derfor ikke lett å si så mye om resultatene for yrkesgruppene som kirketjener, kirkegårdsarbeider og renhold, mens det for forbundets prestemedlemmer og kirkeverger er langt mer stoff til ettertanke. Han er redd det vil bli et stort fokus på prester og kirkemusikere og mindre på grupper med mindre formell utdannelse og de som jobber mer deltid. Få karrieremuligheter Det er særlig blant dem med lederoppgaver vi finner ansatte som opplever manglende anerkjennelse som belastende. Blant kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og problemer senere i livet. Elever i 2., 3. og 4. trinn ved Godlia skole og artisten Sval tok publikum med storm da de sang flere sanger med budskap om å stoppe mobbing. Skolen kan vise til gode resultater av systematisk ¸ˇ¸ˇ¸ˇKIRKENS ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE: Få av Fagforbundets medlemmer deltok. Liten grad av karrieremuligheter og manglende jobbsikkerhet er noen av resultatene. og renholdere er det få som opplever manglende anerkjennelse. De rapporterer til gjengjeld om liten grad av karrieremuligheter. De samme yrkesgruppene melder også at manglende jobbsikkerhet er en belastning. Prester og kirkemusikere scorer særlig høyt på utbrenthet. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) var faglig ansvarlig for gjennomføringen. IVR Fagbladet 9/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR