¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNytt utvalg innen gravferd Regjeringen opprettet i august et utvalg som skal se på økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging. De skal også se på utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen og behovet for endringer knyttet til avgifter og annen betaling ved gravferd. Plassmangel på gravplassene er et økende problem i byer og tettsteder. Økt bruk av kremasjon vil kunne hjelpe på dette. I tillegg fører større mobilitet i befolkningen til at stadig flere ønsker å gravlegges på et annet sted enn siste bosted. Avgiftene varierer også betydelig mellom kommunene. Utvalget er bredt sammensatt, med gravferdsfaglig, økonomisk og juridisk kompetanse, og det skal ledes av Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae. Fra Fagforbundet sitter avdelingsleder Trygve Natvig. De skal levere sin innstilling innen 1. mars 2014. IVR ¸ˇFaglig råd for helse- og oppvekstfag Kunnskapsdepartementet oppnevner de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringa. Hvert fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift, skal være knyttet til et faglig råd. Departementet avgjør hvilke faglige råd som skal opprettes, størrelsen og hvilket faglig felt det enkelte området skal dekke, i tillegg til reglementet. De er rådgivende organ og representerer ressurser i de enkelte utdanningsprogrammene. De skal arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets framtidige behov for kompetanse. Medlemmene i faglig råd for helse- og oppvekstfag kommer fra ulike arbeidstakerorganisasjoner i tillegg til KS. Fra Fagforbundet sitter avdelingsleder Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst og rådgiver Wenche Skorbakk i Seksjon helse og sosial. IVR ¸ˇPåfyll i kultur- og biblioteksektoren Medlemmer i bibliotek- og kultursektoren kan få faglig påfyll på regionale konferanser i løpet av høsten. Den første konferansen gikk av stabelen i Bergen, Tromsø følger etter med konferanse 2. og 3. oktober. Programmet blir en blanding av kultur og bibliotekfaglige emner. Den tredje konferansen arrangeres i Molde 9. og 10. oktober, og i midten av november blir det konferanse i regi av Agderfylkene, Telemark og Vestfold. I tillegg til konferansene arrangeres det også fagdager. Den 17. oktober er det fagdag for kultur og bibliotek i Hamardistriktet med fokus på biblioteket som inkluderende arena. 6. november blir det fagdag for bibliotekfolket i Oslo, Akershus og Østfold. Et av temaene er hva som skjer med biblioteket når verden blir digital? Alle programmene blir publisert på www.fagforbundet.no/skko IVR ¸ˇLa ungdommen velge De siste åra har ungdomsskolen nærmest vært fri for valgfag. Mange elever lærer best via praktiske fag, men med Kunnskapsløftet forsvant disse fagene nesten helt. Denne høsten innføres valgfag igjen. Håndverksfag og estetiske fag får en etterlengta renessanse. Etter at norske elever gjorde det dårligere enn gjennomsnittet i Pisa-undersøkelsen i 2006, ble det satsa mye på å forbedre resultatene i matematikk, lesing og naturfag. Det gikk på bekostning av estetiske og praktiske fag. Samtidig har frafallet i videregående skole økt bekymringsverdig. Frafallet i videregående skole starter i ungdomsskolen. Den er for lite tilpasset de som lærer lettere gjennom praktisk arbeid enn teori og tavleundervisning. Det er flest gutter som gir opp. Mange har få muligheter til å vise hva de er gode til, og får ikke utløp for aktivitetstrangen sin. Frafallet i videregående skole starter i ungdomsskolen. Skillet mellom praktiske og teoretiske fag er utdatert. Ungdom har naturlige forutsetninger for å angripe oppgaver med både teoretisk og praktisk forståelse. De praktiske og estetiske fagene gir en realistisk inngang til undervisning i matematikk og naturfag. Ved hjelp av praktisk læring er det lettere å engasjere skoletrøtteª gutter og jenter. Disse elevene må lære å møte opp, og delta. Ellers er de ute av den videregående skolen før de kommer inn. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor å få til en mer praktisk og variert skoledag, er åttendeklass- ingene de første som får tilbud om åtte ulike valgfag. De nye fagene er produksjon for sal og scene, produksjon av informasjon, produksjon av varer og tjenester, fysisk aktivitet og helse, design og redesign, forskning i praksis, internasjonale kontakter og teknologi i praksis. For å sitere Eivind Moe i tidsskriftet Form: Lærere i kunst og håndverk underviser fremtidens designere, arkitekter, reklamemakere, fotografer, filmregissører, kunstnere og entreprenører [...] Skolen er mer enn å lese, skrive og regne! Industri er mer enn utvinning av råvarer! Kultur er mer enn fotball og spilleautomater!ª ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR