¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇgodt i samfunnet, og jeg vil ha et rausere samfunn. Vi vil ha gode velferdstjenester som kan behandle, gi omsorg til og støtte barn og familier med spesielle behov. God og brukerbasert rådgiving er viktig. Rådgivingen vi har i dag, er for medisinsk og genfokusert. Brukerorganisasjoner bør engasjere seg mer, og bli invitert av sykehus og jordmortjeneste i større grad enn i dag. Kloke foreldre, som har tatt vanskelige og forskjellige valg, kan være gode lytteposter. Dette bør bli et viktig element i revideringen av abortloven. I vår higen etter vellykkethet og konkurranse, gjør vi kanskje rommet og plassen mindre for dem som er litt annerledes. Rausheten må omfatte også kvinnene som velger abort. Fordømmelse er aldri langt unna. Det trenger disse kvinner mindre av. Respekt for deres vanskelige valg kan vi alle bidra med. Kari Henriksen, stortingsrepresentant Ap FORSIKRING Uføreforsikring relatert til tariffavtale Som medlem av Fagforbundet og med tidligere arbeidsgiver med tariffavtale, er man dobbelt forsikret i forhold til arbeidsulykker/skader. Den skadeforsikringen folk kjenner til, er den pålagte arbeidsgivers ansvarsforsikring. En mindre kjent forsikring, er den som man får gjennom at bedriften har en tariffavtale. Disse er like store i sum, men har en stor forskjell når det kommer til utbetaling. Fra arbeidsgivers forsikring vil du ved normal uførhet bare få litt over det halve av den tariffrelaterte. Etter en skade på jobben, kontaktet jeg en advokat som ikke gjorde som han burde, vente på Navs avgjørelse. Dette var i forhold til arbeidsgivers forsikring. Jeg tapte kravet. Jeg hadde nå mistet troen på en erstatningsutbetaling. I etterkant av dette tar jeg kontakt med mitt lokale Fagforbund, som viser meg til en advokat i nærområdet. Jeg ringer denne, som tar saken som no cure, no pay. I løpet av denne prosessen blir jeg erklært 100 prosent ufør. Denne advokaten fortalte at den tariffrelaterte forsikringen vil gi automatisk utbetaling ved Navs prosentvise uførhetsprosent, noe som viste seg å stemme. Hadde jeg godtatt den første advokatens forslag, ville jeg fått anslagsvis 600.000 800.000 kroner i erstatning. Men med hjelp fra forbundet, fikk jeg full utbetaling, nesten 1,2 millioner kroner. Det problematiske hos den første advokaten, var forsikringsselskapets vurdering av saken. I den tariffrelaterte var dette ikke deres bord, og selv om de prøvde seg, var dette noe som min andre advokat avviste. Pengene kom. Den utbetalingen jeg fikk, dekker ikke mer enn tapt for- tjeneste. Den dekker ikke konsekvensene av skaden, dvs. at jeg nå må kjøpe tjenester jeg før gjorde selv. Navs menerstatning er jeg fremdeles ikke ferdig med, da de ville ha ny vurdering av skadeprosent. Denne er tydeligvis ikke koblet til Navs tidligere vurdering. Uten en pågående lege og en advokat som fulgte opp saken, hadde dette tatt lengre tid, til en høyere psykisk kostnad. Min opplevelse er krenkende mistenksomhet fra Nav: Gjentatte krav om bekreftelse på tidligere dokumentert tilstand. Rot med dokumenter. Underkjennelse av ¸ˇ¸ˇPENSJON Pensjonistoppgjøret vs. lønnsoppgjøret årets tariffoppgjør er nå i havn, og partene kom til enighet om en ramme på i overkant av 4 prosent. Pensjonistoppgjøret er også klart, med en økning på 3,67 prosent. Men tro ikke at pensjonistene får dette tillegget. Det blir fratrukket 0,75 prosent. Dette virker kanskje ikke så mye, men det betyr at pensjonen bare øker med 2,89 prosent. Og det er finurlig utregnet. Ett eksempel: Alderspensjon pr. 30. april 2012 på kr 300.000 + 3,67 prosent. Økningen er 11.010 kroner. Summen av tidligere pensjon og økningen blir 311.010 kroner. Det er fra dette beløpet trekket på 0,75 prosent blir foretatt, slik at det blir en reduksjon på 2333 kroner. Den nye pensjonen blir dermed bare 308.677 kroner, en økning på 8677 kroner  dvs. 2,89 prosent. Dette resultatet kaller Pensjonistforbundet på sin hjemmeside et oppgjør på jevneª. Vi må lengre tilbake enn til 2005 for å finne et dårligere oppgjør for pensjonistene. For ordens skyld kan opplyses at pensjonistorganisasjonene ikke forhandler med regjeringen om pensjonistoppgjøret. Det blir foretatt drøftinger for å beregne rammene for oppgjøret. I disse drøftingene deltar flere av pensjonistorganisasjonene. Vi krever at framtidige oppgjør for pensjonistene fastsettes etter at lønnsoppgjøret for de yrkesaktive er avsluttet. Myndighetene har tidligere lovet at det skal være samsvar mellom lønnsoppgjør og pensjonistoppgjør. Slik det er nå, øker bare forskjellen. Pensjonistutvalget i Fagforbundet Sør-Trøndelag og pensjonistutvalget i Fagforbundet Trondheim 58 > Fagbladet 9/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR