¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇ¸ˇFagbladets ekspertpanel Alenearbeid Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Siv Kjøllmoen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SPØRSMåL: På vår arbeidsplass planlegger de nå å endre arbeidstidsordningen slik at flere må jobbe alene på kveldstid. Jeg ser av arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 at det skal vurderes om det er særlig risiko ved alenearbeid. Hvor går grensene, og hvem skal vurdere dette? OL SVAR: Risikovurdering er ikke alene opp til arbeidsgiver å vurdere. Man tar utgangspunkt i at det er en felles vurdering av hvilke faktorer som har betydning for arbeidstakerne i både positiv og negativ forstand. Altså en form for gruppearbeid. Hvordan tiltakene som følger av en risikovurdering blir fulgt opp, har sammenheng med hvordan vurderingen er foretatt. Jeg mener dere må starte der; hva skal til for at alenearbeidet kan utføres på forsvarlig vis, både ut fra en fysisk, psykisk og velferdsmessig vurdering? Er det enkelte faktorer som er oppfattet som klart negative, er man forpliktet til å rette opp disse? Men det kan også være slik at hver enkelt faktor isolert sett virker grei nok, men at totalbildet likevel blir i drøyeste laget. Altså at summen av enkeltfaktorer fører til at arbeidstakerne kan oppleve situasjonen som uholdbar. Et annet punkt i arbeidsmiljø- loven, paragraf 4-2, understreker nødvendigheten av at vi har behov for kontakt med andre når vi jobber. Gjen- nom daglig kom- munikasjon og kontakt får vi tilbakemeldinger om hvordan vi utfører jobben, får korreksjoner og får del i hele arbeidet. Blir vi derimot ensomme i jobbutførelsen og isolerte på ubekvemme tider av døgnet, øker risikoen for at vi over tid opplever at vi ikke mestrer jobben, blir mindre motiverte og gjør flere feil. Det er ikke godt for noen. I mange tilfeller vil de aller fleste kunne takle en periode med å jobbe alene. Men med en gang det er snakk om kundeeller pasient- behandling av den vanskeligere sorten, eller håndtering av penger, vil risikobildet gå mot det negative. Da kreves det konkrete tiltak for å avdempe den uønskede situasjonen. Alenearbeid er ikke forbudt, men krever en særlig risikovurdering. Den vurderingen er dere sammen om, gjerne med en oppsummering i arbeidsmiljøutvalget. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEiendeler i to boliger SPØRSMåL: Jeg kjøper snart ny bolig, men før jeg selger den gamle, kommer jeg i en kort periode til å ha eiendelene mine begge steder. Dekker hjemforsikringen begge steder, eller må jeg ha en midlertidig forsikring? LH SVAR: Dette er ikke noe problem. Den kollektive innboforsikringen dekker ting som midlertidig  inntil tre år  befinner seg utenfor forsikringsstedet som ledd i flytting og på nytt bosted etter flytting. Det vil si at selv om du i en kort periode har to boliger hvor du har litt innbo i den ene boligen og litt innbo i den andre boligen, så er alt dekket. Du trenger derfor ikke en ekstra forsikring for denne perioden. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen 24 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON