¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇI BEIT: Arbeidsgivere er redde for å ansette funksjonshemmede. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er i beit for effektive virkemidler for å inkludere flere. Mangler verktøy for å inkludere alle En pessimistisk arbeidsminister vedgår å mangle gode grep for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Men hun må tåle krass kritikk for ikke å teste ut funksjonshemmedes egen medisin; universell utforming. studie av arbeidsgiveres risikovurdering ved ansettelse. Den viser at arbeidsgivere er redde for svekket effektivitet og økte kostnader. Risikosport  Det er en risikosport fordi dere ikke sørger for universell utforming, sa Berit Vegheim fra stiftelsen Stopp diskrimineringen. Hvis samfunnet utformes i tråd med prinsippene for universell utforming, kan for eksempel bygg, kollektivtransport, uteområder og IKT-systemer brukes av alle. Da er det ikke risikabelt å ansette en rullestolbruker eller en synshemmet. Under debatten presiserte Bjurstrøm at hun har tro på sin egen sysselsettingsstrategi.  Nesten halvparten av alle funksjonshemmede kommer i arbeid selv. De som står utenfor, er blant dem som har utfordringer i forhold til arbeidslivet. Tekst: SOLFRID RØD, Fontene  Alle roper på effektive virkemidler. Ja, kom med dem, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på et seminar hos Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) nylig. Hun innrømmet at holdningene hun møter hos arbeids- givere og konkur- ransen fra importert arbeidskraft, har gjort henne middels optimistisk. Bjurstrøm uttrykte forståelse for at arbeidsgivere minimerer risiko når de ansetter, og mante til realistiske forhåpninger og en edruelig debatt om funksjonshemmede og arbeid. Redde arbeidsgivere Bakteppet for seminaret var to nye Afi-rapporter. Den første er en samfunnsøkonomisk analyse som konkluderer med at det vil være lønnsomt å få flere funksjonshemmede i jobb. Hvis fem prosent flere kommer i arbeid, vil det gi en gevinst på om lag 13 milliarder kroner over ti år. Den andre rapporten er en ¸ˇAlle roper på effektive virke- midler. Ja, kom med demª. Arbeidsminister HANNE BJURSTRØM å kaste eller ikke kaste Arkivverket gjennomfører høringer i forbindelse med endringer av regelverket for bevaring og kassasjon av informasjon i det offentlige. Siden slutten av 1980-tallet har offentlige instanser fått og mistet oppgaver, og flere saksfelt har vokst betraktelig. Nye begreper har kommet til, arkivnøklene har endret seg, og den digitale revolusjonen gjør at dagens regelverk er blitt utdatert og vanskelig å praktisere. Den 27. juni 2012 sendte Riksarkivaren derfor forslaget til nye bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner ut på høring  med høringsfrist 1. oktober 2012. VV Elektroniske anbud høyt prioritert i EU Når de nye, reviderte innkjøpsdirektivene (fra 2007) er på plass i de nasjonale lovverkene i EU/EØSlandene, skal all flagging av muligheter for offentlige oppdrag foregå elektronisk. Det blir pliktig å bruke slik kommunikasjon, på samme måte som for innsending av tilbud, ifølge en felles arbeidsgruppe mellom Europaparlamentet og Ministerrådet. Elektronisk varsling om anskaffelsesmuligheter og innsending av tilbud skal i så fall skje fra og med det tidspunktet da de reviderte direktivene trer i kraft, trolig i midten av 2016. VV ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 9/2012 Illustrasjonsfoto:colourbox.com Foto: Sissel M. Rasmussen fbaargang2012 fbseksjonKON