¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ(SSB) rapporterer om manko på titusenvis av faglært personell om noen år. Ledere og fagpersonell har også behov for en betydelig kompetanseutvikling for å møte morgendagens utfordringer og endringer. Ikke minst må fagpersonellet verdsettes mer. Dette kan ikke være kommunens ansvar alene. Det er behov for et storstilt nasjonalt program som ivaretar det. Innholdet i Kompetanseløftet 2015 monner ikke. Det må tenkes nytt og bredere, og det vil koste langt mer enn i dag. Det er imidlertid positivt med Helsedirektoratets lederutdanning i helse og omsorg for kommunale ledere som driftes av Høgskolen i Hedmark, RO og Fagakademiet. Hittil i 2012 har om lag 70 kommuner bestilt denne lederutdanningen for lokal gjennomføring. Reformen og morgendagens helse- og omsorgstjenester gir også andre spesifikke utfordringer for kommunale ledere. Ledere må ha oversikt og kompetanse om helhet og sammenhenger. På den ene siden må ledere være strategisk og innovativt handlende i forhold til en kompleks virkelighet i stadig endring, og i møte med en morgendag full av ulike muligheter og løsninger. På den andre siden må de være i stand til å lede organisasjoner og personell i et helt nytt landskap. Ikke minst skal det nå samarbeides på tvers, mellom ulike fag- og yrkesgrupper, mellom ulike virksomheter i samme kommune, mellom flere kommuner, og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Vi må over til mer horisontalt orientert struktur og ledelse, og mindre av dagens system med hierarki og vertikal oppbygging og ledelse. Skal pasienter og brukere få oppleve mer helhetlige og koordinerte tjenester til en bedre kvalitet der de bor, må vi utvikle samhandlingskompetanse og -ledelse. En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er at det satses på relasjonell ledelse av myndiggjorte medarbeidere ved aktiv bruk av refleksjon. Uten oppegående, reflekterende og myndiggjorte kompetente medarbeidere, vil vi ikke nå reformens mål. Fagbladet 9/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON