¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Utregning for nattevakter ¸ˇLov og rett på jobben ¸ˇThrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Midlertidig ansatt? Vi får mange saker der den ansatte hevder å ha gått i et ulovlig midlertidig arbeidsforhold, og krever fast ansettelse. Mange kjenner til problemstillingene der noen får tilbud om en midlertidig arbeidsavtale. Så starter de opp, blir godt kjent med kolleger, og så blir de vant til situasjonen og tenker kanskje ikke over at de er midlertidig ansatt før datoen hvor engasjementet går ut, kommer. Mange fortsetter å ha en midlertidig ansettelsesavtale i årevis uten å reflektere så mye over om dette gir dårligere rettigheter enn om du var fast ansatt. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at en arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. Det fins unntaksbestemmelser for når en stilling kan være lovlig midlertidig. Dersom arbeidsgiver trenger en vikar fordi medarbeidere er fraværende, eller det skal utføres arbeidsoppgaver som ikke er av fast og varig karakter, så kan den midlertidige avtalen være lovlig. Men det er begrensninger for hvor lenge slike midlertidige ansettelser kan vare før det må vurderes om det skal ansettes fast. Vi ser at det er veldig mange arbeidsgivere som bruker midlertidig ansettelse langt utover lovens grenser. Noen gjør det helt bevisst, andre fordi det er uenighet om hvor grensen for lovlig midlertidighet går. I tillegg er det også mange midlertidig ansatte som aksepterer en midlertidig arbeidsavtale fordi de tror at de må akseptere det, eller fordi de vil være greie mot arbeidsgiver. Vi kan jo stille spørsmålet: Er dette riktig? Det er vel ikke blitt slik i Norge at midlertidige ansatte skal finne seg i at arbeidsgiver bryter loven  og er det riktig at den midlertidig ansatte skal være grei med arbeidsgiver og heller håpe på at det en eller annen gang løser seg også for dem? Utviklingen må ikke gå denne veien. Det er viktig å kreve sin rett. Så dersom du er midlertidig ansatt og lurer på om du er i en situasjon der du egentlig kan kreve fast ansettelse, ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen og få situasjonen din vurdert. ¸ˇSPØRSMåL: Jeg arbeider som nattevakt på en regional sikkerhetsavdeling. På vår avdeling er det faste nattevakter. Vi jobber 33,5 timers uke og ti timers vakter klokka 21.15 til 07.15. Ved utregning av F3 i høytidsturnusen, for eksempel andre påskedag, blir ikke den regnet som helligdag ved utregning av F3. Begrunnelsen er at hovedtimetallet er på neste dag. Jeg trodde at døgnskillet var klokka 22.00 søn- og helligdager. I og med at vi begynner klokka 21.15, mener vi at den skal telles med ved utregningen av F3. Dette har vært en evig krangel, og det hadde vært fint å få en avklaring. NRM SVAR: Arbeidsmiljølovens hovedregel er at alle så vidt mulig skal ha fri søn- og helgedager. I den utstrekning driften tillater det, gis arbeidstakerne derfor fri på helge- og høytidsdager. På din arbeidsplass må det derimot være ansatte på jobb til enhver tid. Arbeidsmiljølovens ß 10-8(4) sier at arbeidstakere som har utført søneller helgedagsarbeid skal ha det følgende søneller helgedagsdøgnet fri. Loven sier videre at man i de store høytidene kan foreta en gjennomsnittsberegning. På den måten kan man oppnå en sammenhengende fritid ved at man har minst halvparten av søn- og helgedagene i perioden fri. Fritid som gis på helgedager i henhold til lovens minimumsbestemmelser, eller fordi driften tillater det, markeres med F3  helgedagsfridag. Arbeidsmiljølovens ß 1010(1) sier at søn- og helgedager starter fra dagen før kl. 18.00 og varer til kl 22.00 samme dag. Det betyr at andre påskedag varer fram til andre påskedag klokka 22.00. En nattevakt som starter klokka 22.00 natt til en hverdag etter en søneller helgedag, blir derfor ikke regnet som en helgedag i lovens forstand, heller ikke de to timene før midnatt. En slik vakt kommer derfor ikke inn under beregningen av F3-dager. I ditt tilfelle begynner du 45 min. før helgedagsdøgnet i lovens forstand avsluttes. Du kan således kreve disse 45 minuttene fri, hvis driften tillater det, men må jobbe de resterende timene av vakta di, da disse faller utenom lovens definisjon av helgevakt. Siv Kjøllmoen, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet Forsikre rasekatt SPØRSMåL: Jeg har akkurat kjøp en rasekatt. Er det mulig å forsikre katten, og hva vil denne forsikringen eventuelt dekke? SG SVAR: LO-medlemmer kan gjennom LOfavør kjøpe en egen hunde- og katteforsikring. Du har dekning gjennom denne forsikringen om katten dør eller må avlives som følge av sykdom, skade, blir borte eller får livsvarig nedsatt bruksverdi. I tillegg dekkes veterinærutgifter og opphold på dyrehospital for inntil 15.000 kroner for behandling på grunn av sykdom eller skade. Prisen på forsikringen vil variere ut fra hvor mye katten er verdt. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen ¸ˇFagbladet 9/2012 > 25 fbaargang2012 fbseksjonSAM