¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPuster inn gasser og giftstøv Denne høsten påbegynner Stami en studie av ansatte som jobber med avløpsvann. Tidligere er helseplager på renseanleggene studert. Der meldte sju av ti ansatte om luftveisplager. Noen hadde plager fra sentralnervesystemet som tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker.  Nå skal vi studere helseplager blant dem som jobber med avløpsvann. De er blant annet utsatt for hydrogensulfid og giftig støv, sier prosjektleder Kari Heldal ved STAMI. Studiet skal gå over tre år. Prosjektet er finansiert av LO, Fagforbundet, Norsk Vann, Arbeidstilsynet og Stami. Målet er å utarbeide praktisk informasjon som kan redusere eksponering på arbeidsplassen. MER ENN LUKT: Det stinker fra kummen der Geir Bakke er i gang, men det er ikke lukta som er problemet. Får flere plager Trondheim kommune var blant de første til å kartlegge helseproblemer blant ansatte i vann- og avløpssektoren. Først ble fokus satt på renseanleggene. Resultatene vakte bekymring, og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) fulgte i fjor opp med studie av ansatte på renseanlegg i åtte kommuner.  Ingen skal risikere helsa si, samtykker lærling Ole Martin Vedø. Velger han å fortsette i faget, har han mange år foran seg med behov for beskyttelse.  Vi merker det når vi har oppdrag i kummer og trange rom. Vi er tunge i hodet når vi drar hjem, forteller de ansatte ved Trondheim bydrift. Det ser de fram til å gjøre noe med. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Fornøyd med kinoforhandlingene ¸ˇDrammen får nytt biogassanlegg Et nytt biogassanlegg som behandler blant annet kloakkslam fra åtte kommuner i Drammens-området, er opprettet på Lindum. Gassen vil bli benyttet til varme- og strømproduksjon. Enova har støttet byggingen av anlegget med åtte millioner kroner. Ifølge Enova forventes biogassanlegget å produsere tilsvarende det årlige strømforbruket til rundt 1000 boliger. Avtalen mellom Lindum AS og kommunene om mottak av kloakkslam forutsetter at slammet benyttes til produksjon av biogass. NBM " Vi har fått et samlet resultat som er i tråd med de øvrige oppgjørene i 2012. Dette er vi fornøyd med, sier Fagforbundets forhandlingsleder Jan Helge Gulbrandsen. Fagforbundet og Virke ble i slutten av august enige om en ny landsoverenskomst for kinoer. Fagforbundet har i overkant av 100 medlemmer ansatt ved kinoer i Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen. Resultatet i tariffoppgjøret innebærer et generelt tillegg til alle på 3,50 kroner i timen fra 1. april 2012. Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende. Det er enighet om nye og utfyllende bestemmelser for lokale forhandlinger, og at rammen for lønnsoppgjøret i 2012 totalt sett blir på linje med arbeidslivet for øvrig. Et partssammensatt utvalg skal blant annet se på beregningsgrunnlaget og statistikken for kinoene, inkludert videreutvik- KINOENE I MåL: Fagforbundet er fornøyd med tariffoppgjøret for ansatte ved kinoer organisert i Virke. lingen av minstelønnssatsene i overenskomsten. Partene er også kommet fram til bestemmelser som styrker rettighetene for innleide vikarer. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇFagbladet 9/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM