¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFeiet Utvalget bak utredningen om brannsikkerheten til utsatte grupper, Trygg hjemme, manglet representanter for feierne, til tross for at flere av utvalgets konklusjoner dreier seg om deres virksomhet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTekst: NINA BERGGREN MONSEN Jan Espeseth syns det er merkelig at noen kan uttale seg om hvordan vi gjør jobben vår og foreslå endringer uten at feiere har vært med i utvalget. Han er tidligere faggruppemedlem i Fagforbundet og leder i Feiermesternes Landsforening. Han viser til utredningen, NOU 2012: 4 Trygg hjemme, fra utvalget som har vurdert tiltak som kan redusere brannrisiko for risikogrupper. Espeseth mener feiernes kompetanse er undervurdert, og at dette skinner igjennom i rapporten. " Hadde utvalget hatt personell med feierfaglig kompetanse, hadde vi sluppet noen av svakhetene i denne utredningen, sier Espeseth. Privatiserte piper Forslaget om å privatisere feiertjenesten liker han spesielt dårlig. I dag er dette en offentlig oppgave som ligger til brannvesenet med brannsjefen som ansvarlig. Private feierforetak med den nødvendige kompetansen kan gjen- nomføre tjenesten, men ansvaret ligger fremdeles hos brannsjefen. " Feiing er et fag! Det er ikke sånn at hvem som helst kan klatre opp på et tak og feie sot. Et system hvor den enkelte skal ringe etter feiing, blir kostbart, og brannvesenet mister kontroll over fyringsanleggene. Under feiing sjekker vi endringer i fyringsmønsteret, plutselige avvik og beksot. Boligeierne får verken billigere eller bedre tjenester hvis dette privatiseres, sier Espeseth. Utvalget argumenterer på sin side for at periodisk feiing ikke er viktig i det forebyggende arbeidet da pipebrann sjelden fører til dødsbrann. Dagens ordning med offentlig feiing av piper og ildsteder bør legges om. Selve feiingen bør være den enkeltes ansvar, og feierressursene bør heller brukes til generelt brannforebyggende arbeid der hvor risikoen er størst,ª konkluderer utvalget i en pressemelding. " Selve skorsteinsfeiingen, som det offentlige utfører i dag, har begrenset effekt. Tilsyns- og informasjonsaktiviteter er viktigere. Utredningen foreslår derfor at de ressursene som brukes på feiing, kan brukes mer effektivt på tilsyn utover fyringsanlegg, sier Terje Olav Austerheim, konstituert avdelingsleder i Enhet for forebygging i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Austerheim er med i utredningsutvalget, og har jobbet med utfordringer når det gjelder dødsbrann i mange år. " Det er ikke en offentlig ansatt elektriker som oppjusterer det elektriske anlegget i et bygg for å forebygge brann. På samme måte bør det være boligeiers ansvar å vedlikeholde sin egen pipe, fortsetter Austerheim. Utvidet feiertjeneste Fagforbundets feiere er uenig, og mener det ikke er penger å spare på å privatisere tjenesten fordi kommunen allerede kan ta gebyr for inndekning av feiing, tilsyn og informasjonstiltak. FOREBYGGING: Tilsyn i boliger er et godt verktøy for å avdekke brannrisiko. Feierne utfører rundt 300.000 tilsyn og feier nesten en halv million skorsteiner i året. ¸ˇ¸ˇ¸ˇOFFENTLIG ANSVAR: Brannforebygging må være en offentlig oppgave, sier Jan Espeseth. 30 > Fagbladet 9/2012 ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Scanpix ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM