¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBedre miljø på gravlundene Miljøvennlig tankegang vinner fram også på gravlundene. I Oslo er kommunens gravferdsetat i full gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. OTekst og foto: ALF BERGIN slo kommune har vedtatt å miljøsertifisere alle egne virksomheter.  Vi arbeider med å få hele Gravferdsetaten sertifisert som Miljøfyrtårn, sier personalkonsulent Brit Gulbjørnrud. Praktiske tiltak  For å bli miljøsertifisert, er vi blant annet nødt til å ha gode regler for håndtering av avfall. Dette kan være ¸ˇen utfordring på gravlunder og Gulbjørnrud. Gravferdsetaten i Oslo retter også søkelyset mot transport, energibruk, anskaffelser og forbruk. For å bli godkjent som Miljøfyrtårn, skal tiltakene være bra for miljøet, både lokalt og globalt. Tiltakene skal også gi gevinst, ikke bare økonomisk, men også for de ansattes helse. Verneombud på Gravferdskontor vest, Marie Viktoria Helgadottir, nikker derfor samtykkende til momentene som Gulbjørnrud trekker fram. kirkegårder, sier informasjon. Det er viktig at denne informasjonen er lett tilgjengelig for alle som arbeider på gravlundene og kontorene, sier Helgadottir. Stort løft Et av de store miljøtiltakene har vært å få samlet opp utslipp fra vaskeplassen. På Vestre gravlund er det bygd en egen vaskeplass, der kjøretøy og annet utstyr blir behørig vasket med typegodkjente vaskemidler. Her måtte det til et omfattende arbeid for å tilfreds- stille miljøkravene.  Vi forsøkte å få en foreløpig dis- pensasjon, men fikk klar melding om at vi var nødt til å løse denne utfordringen før vi kunne bli sertifisert, sier Gulbjørnrud. Krever komposterbart materiale  Flere og flere blir opptatt av å ivareta miljøet. Men fremdeles er mye opp til brukerne. Og ikke minst leverandørene. Det er vanskelig å være miljøvennlig når vi for eksempel ikke får kjøpt komposterbare materialer som brukes til båredekorasjoner og kranser, sier personalsjefen. Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo kommune krever komposterbarhet. Kranser, båredekorasjoner og annet som brukes til pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbartª.  Informasjon om dette ligger på Gravferdsetatens nettsider, avslutter Brit Gulbjørnrud. MILJØTILTAK: En egen vaskeplass er opprettet ved Vestre Gravlund i Oslo. Her er spesialarbeider Ole Ragnar Olsrud i full gang med å rengjøre en av gravlundens miljøvennlige el-biler. ¸ˇMiljøfyrtårn-sertifisering Sammen med en godkjent konsulent, gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårnets bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende temaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Løsninger og tiltak blir til gjennom samspill mellom konsulenten og de ansatte i virksomheten. Mer på www.miljofyrtarn.no ¸ˇ Forosserdetviktigåsepåhele virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Et godt arbeidsmiljø der alle trekker i samme retning, blir som et slags fundament for oss som arbeider her, sier Helgadottir. Det er laget en perm som inneholder eksempler på håndtering av alle eventualiteter.  Alle ansatte skal vite hvor de kan finne eksakt 32 > Fagbladet 9/2012 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM