¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAndre vil gå over på uføretrygd og er ute av arbeidslivet for godt. Andelen langtidssykmeldte i 2008 som ikke var tilbake i arbeid i 2009, var 25,0 prosent, fordelt på uførepensjon og arbeidsløshet. Tilsvarende tall for frisørene var 23,3 prosent for kvinner og 27,3 prosent for menn. I forhold til gjennomsnittet for alle yrkesgrupper er ikke dette urovekkende, men vi bør sette spørsmålstegn ved at hver fjerde langtidssykmeldte ikke er tilbake i arbeid etter ett år. I 2009 var forekomsten av kvinner som hadde brukt opp sykepengerettighetene noe høyere blant kvinnelige frisører enn blant kvinner i alle yrkesgrupper, mens forekomsten av mannlige frisører som hadde brukt opp sykepengerettighetene var vesentlig høyere enn blant kvinnelige frisører og nær tre ganger høyere enn blant menn i alle yrkesgrupper. Dette peker i retning av at andelen mannlige frisører som er på vei ut av yrket er langt høyere enn andelen kvinnelige frisører. Selv om dette ikke utgjør et stort antall, er det likevel en dramatisk virkelighet. Vår påstand er at både andelen langtidssykmeldte som ikke er i arbeid etter ett år og andelen som har brukt opp sykepengerettighetene, er for høy. Både av hensyn til den enkelte og i et samfunns- økonomisk perspektiv bør det være et mål at frisørene skal ha helse til å stå lenger i yrket og generelt i arbeidslivet. De senere årene har det, på grunn av lovendring i mars 2010, blitt vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger og omskoleringsstøtte fra Nav på bakgrunn av arbeidsrelatert sykdom. Dette har ført til at yrkesskadeforsikringen, som i liten grad har vært benyttet av frisørene tidligere, nå benyttes i større grad ved arbeidsrelatert sykdom. På denne måten plasseres også ansvaret i større grad hvor det hører hjemme, hos den enkelte frisørsalong hvor arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Fagbladet 9/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM