¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇRett og riktig i teknisk sektor 21. november inviterer Fagakademiet til dagskurs på Gardermoen om forvaltningsrett og saksbehandling for teknisk sektor. Kurset er praktisk rettet og legges opp for ansatte i teknisk sektor i kommunene. Formålet med kurset er å gi saksbehandlere kunnskap til å utøve bedre og korrekt saksbehandling. Les mer om kurset på www.fagforbundet.no/sst OT ¸ˇBrannsjefseminar Det blir brannsjefseminar 8. og 9. oktober på Lillehammer. Pro- gram for seminaret blir presentert på www.fagforbundet.no/sst OT Byutvikling og klimautfordringer Fagforbundet inviterer i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap til konferanse om fortetting og klimautfordringer 23. 24. oktober. Konferansen holdes på ås utenfor Oslo, og er gratis. Det vil bli tatt opp temaer som målkonflikter, bærekraft i byutviklingsplaner, grønnstruktur, nedbørsfeltsbaserte analysemetoder, konsekvenser av klimaendringer og analyser av tekniske mottiltak, grønne Ny runde med byggdrifterfaget Kunnskapsdepartementet har sendt saken om å opprette et eget byggdrifterfag tilbake til Utdanningsdirektoratet. De ønsker at direktoratet beskriver kompetansen tydeligere. OT tak og bremsing av avrenningen, dagslys og kompakte bygg. Vi vil også se på hva som kan gjøres for å redusere oversvømmelser og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arkitekter, by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører og studenter. Se www.fagforbundet.no/sst OT Brannvesenets ressurser I juni kom stortingsmeldinga om samfunnssikkerhet. I meldinga ble det blant annet klart at det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere brannvesenets ressurser. SST vil følge dette arbeidet, som er svært viktig for brann- og redningstjenesten. OT ¸ˇ¸ˇEnergieffektive bygninger I samarbeid med NTNU og Sintef Byggforsk inviterer Fagforbundet til konferanse 18. og 19. september spesielt rettet mot ingeniører, arkitekter og studenter. Temaer er energieffektive bygninger i framtida og konsekvenser av klimaendringer for framtidas bygninger. Konferansen holdes på Lerkendal stadion i Trondheim. Fagforbundet dekker deltakeravgift og måltider. Reise og overnatting må dekkes av arbeidsgiver eller deltaker. Se www.fagforbundet.no/sst. OT ¸ˇValg av fagorganisasjon Rekruttering av medlemmer med høyere utdanning er et satsingsområde i Fagforbundet. Det er avgjørende for forbundets framtidige styrke og innflytelse at vi organiserer en så stor del av arbeidsstyrken som mulig, og det er viktig at vi favner alle grupper av arbeidstakere. Det gjør at vi kan se sammenheng mellom ulike oppgaver og tjenester. I teknisk sektor er ingeniører den klart største yrkesgruppa med høyere utdanning. Likevel mangler arbeidsmarkedet mange tusen ingeniører. For oss i Fagforbundet er det viktig å øke oppslutningen blant ingeniørene  ikke bare fordi det er en voksende arbeidstakergruppe, men også fordi det er ei gruppe som jobber tett opp mot andre yrkesgrupper vi organiserer. Vi skal være et relevant forbund for ingeniører på samme måte som vi er det for de andre yrkesgruppene vi organiserer, og det er nedsatt to faggrupper som jobber med å styrke det faglige tilbudet til ingeniører og andre yrkesgrupper med høyere utdanning. Vi skal være et relevant forbund for ingeniører på samme måte som vi er det for de andre yrkesgruppene vi organiserer. Denne høsten holder vi konferanser både i samarbeid med NTNU og Universitetet for miljø og biovitenskap. Det faglige arbeidet i seksjonen er viktig, men samtidig vet vi at den aller viktigste grunnen til å være organisert, er tryggheten i å ha en organisasjon i ryggen  det gjelder også for ingeniører og andre med høyere utdanning. Fagforbundet har sammen med flere andre LO-forbund fått hjelp av Norstat til å innhente informasjon om hva som ligger til grunn for valg av forbund for ingeniører, og det mest slående med disse resultatene er at nesten ingen av dem som ble intervjuet vet at de kan være organisert hos oss. Det må vi gjøre noe med. Veldig mange ingeniører organiserer seg i studietiden, og vi må være mye mer synlige på studiestedene. Vi må også sørge for at de får tilbud om medlemskap når de kommer ut i arbeidslivet. Vi må vise at Fagforbundet er et reelt alternativ til profesjonsforbundene  vi bør ha som mål å bli et naturlig førstevalg også for studenter og arbeidstakere med høyere utdanning. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM