¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇ Fosterforeldre må få bedre vilkår Fagforbundet understreket fosterhjemmenes viktige rolle da regjeringen la fram NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.  Fosterforeldre trenger gode rammer for å utføre sitt oppdrag, sier Kjellfrid Blakstad, leder i Seksjon helse og sosial (SHS). Hun opplyser at Fagforbundet i sitt høringssvar etterlyser kontrakter som gir fosterforeldrene gode forsikringer, pensjonspoeng, feriepenger og godtgjørelse som tillater vanlig levestandard.  Alle er enige i at fosterforeldrenes innsats er av stor betydning og helt nødvendig for å sikre mange barn et tilfredsstillende tilbud. Da må vi også være villig til å betale dem for å gjøre jobben, sier Blakstad. Hun legger til at Fagforbundet ønsker at fosterforeldre i større grad enn nå blir inkludert i barnevernet som en likeverdig samarbeidspartner.  Dessuten er veiledning og oppfølging av fosterhjemmet avgjørende for at fosterforeldre skal bli trygge i arbeidet og i rollen som fosterforeldre, sier hun. KES UNØDVENDIG BELASTNING:  Noen fosterforeldre opplever konflikter med det lokale barnevernet som den største utfordringen, sier Kjellfrid Blakstad. Støttet de streikende SV-leder Audun Lysbakken besøkte Sykehjemsetatens fagforening for å vise SVs støtte til streiken ved de kommersielle sykehjemmene.  Fagforbundet kjemper en helt legitim kamp, og streiken reiser et viktig politisk spørsmål om hvordan eldreomsorgen skal være framover, sa han til de tillitsvalgte. Lysbakken uttrykte også bekymring over at Oslo kommune nå vil konkurranseutsette enda åtte sjukehjem.  Konkurranseutsetting av syke- KOMMERSIALISERING:  Vi kan ikke akseptere at vi skal svekke ansattes rettigheter for å styrke eldreomsorgen, mener Audun Lysbakken. ¸ˇBarnets beste må komme først Fagforbundet støtter forslag om å styrke barns rettigheter fra Raundalen-utvalget. Fagforbundet er sterkt engasjert i arbeidet med å gi alle barn en god oppvekst. Det gjelder ikke minst de barna som er avhengig av innsats fra barnevernet. Derfor støtter forbundet prinsippet om at hensynet til barnets beste skal være overordnet andre hensyn. Vekting av hensyn Barnepsykolog Magne Raundalen har ledet utvalget bak NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Utvalget understreker at prinsippet om barnets beste skal veie tyngre enn det biologiske prinspippet.  I enkelte saker som barnevernet håndterer, har barna og deres foreldre motstridende interesser, sier Mette Nord, nestleder i Fagforbundet. BARNS BESTE:  Ansatte i barnevernet må få mulighet til å arbeide for barns beste, sier Mette Nord. ¸ˇHittil har det biologiske prinsippet, som for eksempel tilgodeser foreldrenes ønske om å beholde omsorgen for barna, i en del saker gått på bekostning av barnas behov for en trygg oppvekst. Tid og kompetanse I sin høringsuttalelse understreker Fagforbundet at ansatte i barnevernet må ha tid og mulighet til å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse.  Et overbelastet barnevern makter ikke å hjelpe alle barn som trenger og har krav på støtte, sier Mette Nord. Hun minner om at barnevernets kanskje mest alvorlige utfordring er at alle barn og unge som faktisk trenger hjelp ikke blir fanget opp. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇhjemmene rammer de ansatte ved at de får dårligere lønns- og pensjonsvilkår, mener SV-lederen som utfordrer NHO Service til å vise at det er mulig for private aktører å drive bedre enn de kommunale uten at de ansatte rammes. Også Arbeiderpartiet og Rødt har støttet streiken. KES 28 > Fagbladet 10/2012 Foto: Kari-Sofie Jenssen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Olivi Salles Corso fbaargang2012 fbseksjonHEL