¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇGode råd er gratis Erlend Eliassen, kokk ved Vestfold sykehus i Sandefjord, har vært Fagforbundets representant i redaksjonsrådet som har arbeidet med helsedirektoratets reviderte kostholdshåndbok siden 2007. Petter Johansen, tidligere leder av Fagforbundets faggruppe for ernæringsfagarbeidere, har deltatt i referansegruppa. Du kan bestille boka (bestillingsnummer IS-1972) hos Helsedirektoratet. Den er gratis, bortsett fra porto, og KOSTHOLD TIL ALLE: Ernæringsmedarbeidere som er medlemmer av Fagforbundet, får gratis råd. kan bestilles på tlf 24 16 33 68 eller via trykksak@helsedir.no KES ¸ˇYnskjer å auke talet på heile stillingar Randi Aven er tilsett som prosjektstilling i Helse Førde for å koordinere arbeidet for fleire fulle stillingar i helseføretaket. Føretakstillitsvald Kjell Nygård har lenge ivra for å finne økonomisk dekning for ei slik stilling. Då føretaket nyleg fikk tildelt Voxmidlar for å finansiere ei prosjektstilling ut 2013, og stillinga vart utlyst, oppmoda Fagforbundet Aven til å søkje. Randi Aven byrja i pro- sjektstillinga i september. Ho er hjelpepleiar med vidareutdanning i psykiatri og har i nesten 30 år arbeidd ved Psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, som ligg i Høyanger kommune. Men like viktig i den nye jobben er nok hennar mange år som tillitsvald i helseføretaket og som medlem av styret i Fagforbundet Helse Førde og i Fagforbundet Sogn og Fjordane. KES ¸ˇMange studenter til Fagforbundet Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, har nylig hatt besøk av Fagforbundet. SHS samarbeidet med ungdomsorganisasjonen om blant annet stand i kantina.  Vi var synlige for alle, og verva mange studenter i løpet av dagen, forteller Merethe K. Hoel, seksjonsleder i AustAgder.  Det var også veldig fint at Sissel Skoghaug, som selv er sykepleier, var med inn i klasserommet til sykepleierne, mener seksjonslederen. SHS og ungdommen vervet 30 medlemmer i løpet av dagen, og flere er kommet til senere. Nye og gamle medlemmer ved universitetet var med i trekning av en iPad. Studentmedlemmene ble også tilbudt delvis dekning av utgiftene til arbeidsklær. KES ¸ˇTid for debatt Det er hektiske tider, og fram til seksjonskonferansen i 2013 blir det ikke roligere. Det er debatt, debatt, debatt! Helse- og sosialsektoren er i søkelyset som aldri før. Vi som jobber med yrkesfag og yrkesfaglige utfordringer, har mer enn nok å ta fatt i. Til landskonferansen er det laget et debattnotat som vi håper vil skape engasjement. Det en viktig jobb for seksjonstillitsvalgte i fagforeninger og fylkeskretser å gjøre dette kjent og å invitere alle medlemmene til å si sin mening. Gjennom dette kan seksjonsarbeidet få et løft. Det er meninga at debatten skal føre til en god prosess der sek- sjonen i fagforeninga fremmer egne forslag til seksjonsstyret i fylket. Seksjonsstyret behandler innkomne forslag, og sender Helse- og sosialsektoren er i søkelyset som aldri før. Vi som jobber med yrkesfag og yrkesfaglige utfordringer, har mer enn nok å ta fatt i. sine vedtak til seksjonsstyret nasjonalt. ¸ˇ¸ˇAlle seksjoner avholder lands- konferanser 23. 26. september i 2013, i god tid før landsmøtet, og behandler yrkespolitiske og yrkesfaglige spørsmål. I Fagfor- bundet er det en klar arbeids- deling mellom det som landskonferansene i seksjonen og det som landsmøtet skal be- handle og vedta. Landskonferansene behandler det som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Landsmøtet, som organisasjonens øverste organ, kan gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonens arbeidsfelt. Det blir mye debatt framover, for i 2013 er det i tillegg til landsmøtet og landskonferanser også LO-kongress. En demokratisk organisasjon som Fagforbundet har grundige prosesser når føringer for framtidig politikk skal legges, og Seksjon helse og sosial er en viktig del av dette demokratiet. ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL