¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇinnsyn, er professor Newberrys oppfordring i møtet med norske fagorganiserte. Nyttig vekker Fanny Voldnes, som leder Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet, mener erfaringene fra New Zealand er en viktig vekker. New Zealand er kommet mye lenger enn Norge i markedsretting av offentlig sektor. I Norge ivrer arbeidsgiverforeningene KS og NHO, sammen med Frp og de private revisorene, for det samme, sier Voldnes og fortsetter: Selv om Stortinget til en viss grad har satt på bremsene, har vi likevel gjennomført reformer som er gjennomsyret av markedstenkning. Men vi har ennå muligheten til å velge en annen vei. Fokus på fortjeneste Fanny Voldnes, som er registrert revisor, arbeider daglig med utfordringer knyttet til markedsorientering i offentlig sektor. Hvilke utfordringer ser du? Når stat og kommuner skiller ut viktige samfunnsoppgaver i egne selskap som styres som private bedrifter, svekker det politikernes mulighet for innsyn og kontroll. Økonomi og fortjeneste blir det styrende, i stedet for å utvikle gode tjenester til folk. Samtidig baner det vei for privatisering. Hvilke utslag kan det gi? Et aktuelt eksempel er når profitt i millionklassen i private barnehager havner i skatteparadis uten at folkevalgte er kjent med det. Vi får også et demokratisk underskudd når en håndfull styremedlemmer i regionale helseforetak forvalter milliarder av skattekroner uten tilstrekkelig folkevalgt kontroll. Hva bør gjøres i stedet? Vi må lage systemer som sikrer at folkevalgte har styring og kontroll med skattebetalernes penger. Uansett hvordan offentlige tjenester organiseres og hvem som utfører oppgavene, må folkevalgte kunne være sikre på at bevilgningene de vedtar blir brukt slik det er ment. Hvorfor er det viktig at offentlig revisjon kontrollerer pengebruken? Den har ikke næringsinteresser av kontrollarbeidet sitt, slik private revisorer har. Og ikke minst: Regnskapssystemet må være forståelig for de folkevalgte. Det forretningsorienterte regnskapet, som flere markedsaktører presser på for å få innført, er komplisert og udemokratisk, som professor Newberry påpeker, og gir misvisende informasjon til våre folkevalgte som skal ta beslutningene, mener Fanny Voldnes. ¸ˇADVARER: Professor Susan Newberry ved universitetet i Sydney advarer mot innfløkte forretningsregnskaper i offentlig sektor. De er misvisende, villedende og antidemokratiske, mener hun. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRiksrevisjonen under press ¸ˇ Riksrevisjonens rolle er å sørge for at informasjonen til de folkevalgte er god. Så får vi heller tåle kritikk for det, sa riksrevisor Jørgen Kosmo på Fagforbundets konferanse om folkevalgt styring. Uttalelsen var et svar på kritikk fra blant andre tidligere oljeminister Terje RiisJohansen og nåværende statsråd Ola Borten Moe, som begge har signalisert at Riksrevisjonens granskende blikk legger en demper på initiativ og virkelyst i departementet. De få ansatte i Riksrevisjonen har ingen makt. Men vi skal framskaffe god informasjon til Stortinget, slik at våre folkevalgte kan få utøve sin makt, understreket Jørgen Kosmo. Forsøkene på å vingeklippe Riksrevisjonen er høyresidas forsøk på å bane vei for privat revisjon, akkurat slik erfaringen er fra New Zealand, sier Fanny Voldnes til Fagbladet. Lederen av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet skulle gjerne sett at Riksrevisjonen fikk revidere Oljefondet og landets helseforetak. Riksrevisor Jørgen Kosmo. Riksrevisjonen har flere ganger påpekt en rekke mangler, og hadde vært et naturlig valg for denne oppgaven, mener Fanny Voldnes. Fagbladet 10/2012 > 63 fbaargang2012 fbseksjonHEL