¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Streiket for likebehandling STREIKEVILLIG FOTSOLDAT Full stilling i et privat drevet sykehjem holdt ikke for hjelpepleier Khuram Shahzad. I fem år har han spedd på inntekten med ekstravakter i en omsorgsbolig for Oslo kommune. Lønnsslippene fra privat og kommunal arbeidsgiver avslører store forskjeller i lønn og pensjon. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Vi har fått nok av denne forskjellsbehandlingen, sier Khuram Shahzad, tillitsvalgt i Fagforbundet og hjelpepleier på Paulus sykehjem i Oslo. Der har han jobbet i åtte år. De siste fem årene har han tatt ekstra vakter i en omsorgsbolig for å få endene til å møtes. Jeg var klar over en viss forskjell i lønn i private og kommunale sykehjem. Men fordi jeg trives godt i jobben min og har opparbeidet meg et nært forhold til pasientene og mine flotte kolleger, var det ikke aktuelt for meg å si opp. Jeg valgte heller å ta ekstravakter, sier Shahzad. Yrkesstolthet Jeg jobber med eldre mennesker fordi jeg brenner for eldreomsorg, men jeg føler at jeg ikke blir satt pris på når jeg ikke får den samme lønna og pensjonen som kollegene i kommunen, forteller Shahzad. Han er kritisk til de private sykehjemmenes påstand om at de er best på eldreomsorg, samtidig som de er dårligst på lønn. Private sykehjem skryter av at de tilbyr bedre sykehjemstjenester. Det legges vekt på tett kontakt med de pårørende og på kultursatsing. Jeg er stolt av å være en del av dette, men det krever også mer av oss som jobber der. Likevel tjener vi mye dårligere enn våre kolleger i kommunale sykehjem. Når vi i tillegg vet at aktørene i de private sykehjemmene tar ut det som skulle vært våre pensjons- og lønnskroner i profitt, blir dette uakseptabelt, sier Shahzad. Lønn, pensjon og sykepenger Vi har dokumentert en utvikling der forskjellene på dem som jobber på kommunale sykehjem i Oslo og dem som jobber på kommersielt drevne sykehjem blir større for hvert oppgjør, sier nestleder i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening, Per Egil Johansen. Lønn, pensjonsordning, og at sykepenger forskutteres av arbeidsgiver slik at den ansatte slipper å vente på Nav, er viktige rettigheter for våre medlemmer. Når vi møter ansatte ved de kommersielle sykehjemmene, forteller de stadig at de er på jakt etter ledige stillinger ved kommunens sykehjem fordi arbeidsbetingelsene der er bedre. Dette burde være et tankekors for drifterne av private sykehjem og NHO Service. Jeg går ut fra at de vil ha motiverte og dyktige medarbeidere, sier Johansen. Sleivsparkene fra Petter Furulund i NHO Service under streikens første dager har gjort mange av de streikende sinte. Furulund mente at de som ikke var fornøyd med lønnsvilkårene, fikk finne seg en annen jobb. Etter at streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, er det lite sannsynlig at situasjonen bedres. Kanskje jeg blir nødt til å ta Furulund på ordet og bytte jobb, sier Shahzad. Tapte kampen Mens vi fikk uforbeholden støtte fra pårørende og kolleger, ble jeg konfrontert med dem som støttet NHO Service i streiken. Blant annet fikk jeg høre at LO bare bruker meg som en brikke i et politisk spill, sier han. Slike forsøk på å demoralisere oss viser bare at streik er en kamp. Selv om streiken ble avsluttet uten at vi fikk gjennomslag for våre krav, har markeringen vært viktig. Det er få som var klar over at vi i private sykehjem har dårligere vilkår enn våre kolleger i kommunen, avslutter Shahzad. ¸ˇ12 > Fagbladet 10/2012 Tvungen lønnsnemnd igjen Dette er andre gang myndighetene griper inn i en streik på pleie- og omsorgsoverenskomsten. Forrige gang var i 2002. Det kan fort gå et par måneder før Rikslønnsnemnda avgjør betingelsene i tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO Service. Først må Stortinget vedta en lov om tvungen lønnsnemnd, deretter vil Rikslønnsnemnda kalle inn partene til å legge fram sine syn, og deretter vil det bli fattet en kjennelse. Også streiken i olje- og vektersektoren ble stoppet tidligere i sommer, og Rikslønnsnemnda skal fatte en kjennelse i denne saken først. Også den konflikten dreide seg blant annet om å få pensjonsavtale inn i de kollektive tariffavtalene. ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonKIR