¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com Prestegjerning på helsa løs ¸ˇMange lærlinger i Stavanger Hittil i år har Stavanger kommune ansatt 62 lærlinger. Til sammen er 162 lærlinger under utdanning. Derved ligger Stavanger foran KS mål om antall lærlinger per innbygger. KS har som mål at kommunesektoren skal ha en lærling per 1000 innbyggere. I Rogaland er det 1,2 lærling i kommunal virksomhet per 1000 innbygger. Generelt er kommunene dårlige til å ta inn lærlinger, og Oslo er dårligst i klassen. I Oslo fikk bare 56 prosent av søkerne læreplass innenfor pleie og omsorg i fjor. Totalt var kun 17 prosent av lærekontraktene i fjor innenfor kommunal sektor. Ifølge KS vil Norge mangle 41.000 årsverk i helsesektoren i 2030 om ikke rekrutteringen forbedres. IVR ¸ˇEn av fem prester i Den norske kirke er utbrent, viser en fersk arbeidsmiljøundersøkelse. I spørreundersøkelsen gir drøyt 20 prosent av prestene svar som tyder på utbrenthet. For kirkemusikerne er andelen vel 23 prosent. Samtidig svarer nær halvparten av de spurte at de opplever et konstant tidspress på grunn av stor arbeidsmengde, skriver Aftenposten. Det er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som har undersøkt arbeidsmiljøet i Kirken. Undersøkelsen er den første samlede kartleggingen av det kirkelige arbeidsmiljøet. Stort forventninspress Nesten halvparten av de mer enn 6000 ansatte i Kirken har svart på forskernes spørreundersøkelse. Det er en svært høy svarprosent. Men som Fagbladet skrev i forrige nummer, er det flest prester som har svart. Tor Even Fougner er leder for TeoLOgene i Fagforbundet. Han forteller om en arbeidshverdag som kjennetegnes av stort forventningspress og mangel på ressurser.  Kirkefeltet rører ved det aller dypeste i oss mennesker. Jeg tror prester er veldig redd for å behandle menneskene de møter som et navn og et nummer i rekka. Det skaper et stort forventningspress, både utenfra og til egen person. Fougner understreker at han ikke har hatt anledning til å lese DELT ORGANISASJON: Prestene er statsansatte, andre yrkesgrupper er ansatt i kommunen. ¸ˇ100år Norsk Bibliotekforening fyller 100 år i 2013. Til jubileet ønsker de å samle alt tilgjengelig materiale av bibliotekhistorisk verdi på et åpent nettsted. Bibliotekforeningen ser etter relevant stoff både fra bøker, arkiver og privatpersoner. Finn ut mer på bibliotekhistorie.no ¸ˇrapporten ennå, men uttaler seg på generelt grunnlag.  Også prester kan ha behov for å avreagere etter sterke opplevelser, men dette har Kirken tradisjonelt vært lite flinke til å ivareta, mener han. Konflikter Undersøkelsen peker på at personkonflikter og faglige konflikter preger mange arbeidsplasser. Fougner tror det har sammenheng med Kirkens komplekse organisasjon. Mens prestene er statsansatt, er andre yrkesgrupper i Kirken ansatt i kommunen.  Samtidig fins det konfliktlinjer mellom de kirkelige fellesrådene og de ansatte i menighetene lokalt, påpeker Fougner. Konflikter som kan dreie seg om alt fra teologi til praktiske spørsmål som hvem som skal måke snø foran kirken søndag morgen. Tekst: RAGNHILD HEYERDAHL, Fri Fagbevegelse ¸ˇ¸ˇOgså prester kan ha behov for å avreagere etter sterke opplevelser.ª Thor Even Fougner, leder for TeoLOgene i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 29 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR