¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ¸ˇLov og rett på jobben ¸ˇThrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Når bør du tenke på alderspensjon? Både i mediene og blant folk flest snakkes det mye mer om alderspensjon nå enn tidligere, men det har likevel vært et viktig tema helt fra alderspensjonen ble innført på 60-tallet. I årene etterpå har vi fått avtalefestet pensjon (AFP), tjenestepensjonsordninger, særaldersgrense for enkelte yrker, opptjeningsgrunnlag og i det siste har det blant annet vært fokus på lovligheten av å stå i arbeid utover særaldersgrensen eller den alminnelige alderspensjonsgrensen. Som det største forbundet i LO, er det viktig å være tydelige bidragsytere til kravet om å opprettholde gode pensjonsordninger for alle våre medlemmer. I de siste tariffoppgjørene har pensjon stått sentralt. I 2011 trådte ny pensjonsreform i kraft. Hovedendringene er større fleksibilitet i forhold til å kunne ta ut pensjon mellom 62 og 75 år, og en mulighet til å kombinere videre arbeid og ytterligere pensjonsopptjening. For våre medlemmer i stat og kommune gjelder offentlig tjenestepensjon, hvor det gis en garantert samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på minst 66 prosent av sluttlønna, gitt at man har 30 års opptjeningstid. Men tilbake til spørsmålet: Er det noe poeng å tenke på hva alderspensjonen blir, før man har tenkt å gå av? Mitt umiddelbare svar er ja! Noen trenger å innrette seg etter hva som blir den økonomiske rammen når de blir alderspensjonist. Kanskje er det smart å foreta noen vurderinger i forhold til lån, nedbetaling og sparing. Dernest kan det være aktuelt å vurdere samlet økonomisk opptjeningstid og finne ut hva som vil gi deg best uttelling. Det hender at det forekommer feil når en ansatt blir innmeldt i pensjonskassen, og det kan være viktig å få dette rettet opp. Ordtaket Bedre føre var enn etter snarª, kan være smart å tenke på her. Til slutt et praktisk tips: Pensjonsportalen www.norskpensjon.no inneholder mye nyttig informasjon. ¸ˇdokumentasjon på tidligere praksis som kan godskrives etter reglene i ß 12.1. Dersom du har uteglemt noe, kan du senere innlevere dokumentasjon på dette. Den nye lønnsansienniteten din vil da gjelde fra det tidspunktet du leverte inn den nye dokumentasjonen. Men jeg oppfatter at du konkret spør om du kan søke om høyere ansiennitet enn det du har krav på etter HTA. Til det er svaret følgende: Du kan søke ved lokale forhandlinger om å få høyereª ansiennitet. Eller rettere sagt søke om å bli høyere lønnet enn det du har krav på i din stillingsgruppe etter hvor mange års ansiennitet du har fått godkjent. Her er det ulik praksis fra kommune til kommune og fra fagforening til fagforening. For en ting er at du kan søke, en annen ting er om du har krav på mer. I utgangspunktet har du ikke krav på høyere ansiennitet eller lønn enn etter reglene i HTA ß 12.1. Så grunnen til at du søker, må være god. Et eksempel kan jo være at du har blitt tilbudt tilsvarende stilling i en annen kommune hvor de vil lønne deg etter topp ansiennitet. Som regel pleier det å bli avsatt en pott til lokale forhandlinger ved hvert hovedoppgjør. I år er det avsatt 1,2 prosent til lokale forhandlinger. Forhandlingen skal være gjennomført før 15. november. Fagforbundet har sagt at kompetanse skal prioriteres høyt ved lokale forhandlinger. Sølvi Gjerdahl Thomassen, rådgiver i forhandlingsenheten ¸ˇDobbel egenandel SPØRSMåL: På reise i sommer ble sekken med alle mine verdisaker stjålet, blant annet husnøklene. Døra måtte brytes opp og låsen skiftes. Verdisakene ble dekket av reiseforsikringen, mens låsen gikk på innboforsikringen. Er det riktig? Da må jeg jo ut med to egenandeler? L.E. SVAR: Du får ikke dobbel egenandel når flere forsikrede ting blir berørt av en og samme hendelse og tingene er forsikret i samme selskap. I ditt tilfelle måtte du bryte deg inn fordi det ikke fantes reservenøkler. Dette har en direkte sammenheng med tyveriet, og regnes da som en del av den samme hendelsen. Da beregnes det bare en egenandel, men det er den høyeste andelen som blir brukt. Siden egenandelen for reisegods i reiseforsikringen er 1000 og egenandelen i innboforsikringen er 3000, er det det siste beløpet som blir trukket. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Fagbladet 10/2012 > 25 fbaargang2012 fbseksjonKON