¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇByutvikling og klimautfordringer Fagforbundet inviterer i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til konferanse om fortetting og klimautfordringer 23. 24. oktober. Konferansen holdes på UMB i ås utenfor Oslo, og er gratis. Det vil bli tatt opp temaer som bærekraft i byutviklingsplaner, grønn struktur, konsekvenser av klimaendringer og analyser av tekniske mottiltak, grønne tak og bremsing av av- Fagkonferanse arkiv renningen. Konferansen vil også dreie seg om hva som kan gjøres for å redusere oversvømmelser og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arkitekter, by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører og studenter. Påmelding og mer informasjon på fagforbundet.no/sst VEV ¸ˇNylig ble den fjerde arkivkonferansen gjennomført, og samlet 80 deltakere. Faget er i stadig utvikling, og Fagforbundet har startet et samarbeid med Fagskolen i Østfold om å utvikle en arkivfagskole. eForvaltningskonferansen 2013 Programmet for konferansen er klart. Temaet er det pågående arbeidet med å fulldigitalisere forvaltningen. Hva skal digitaliseres? Hvilke erfaringer har andre land? Konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, NTL og El & IT Forbundet. VEV VEV ¸ˇ¸ˇInhabilitet og lukkede dører Det arrangeres fagdag 1. november for politisk sekretær/formannskapssekretær og personer som forbereder saker som skal til politisk behandling. Første del av kurset er en praktisk gjennomgang av habilitetsreglene i forvaltningsloven. Nye regler for politikere og andre som har styreverv i ulike kommunale selskapsdannelser blir gjennomgått. Andre del tar for seg de nye reglene i kommuneloven som regulerer adgangen til å lukke politiske møter. Gjennomgangen vil ha et sideblikk på reglene om dokumentåpenhet. Foreleser er advokat Kurt O. Bjørnnes. Fagdagen arrangeres av Faggruppen for sekretærer og Fagakademiet, i Fagforbundets lokaler i Oslo. VEV ¸ˇNytt medlem i faggruppe Nav Steinar Hansgaard fra Oslo er nytt medlem i faggruppe Nav. Han er utdannet sosionom, og har vært aktiv i Fagforbundet Grunerløkka i mange år, blant annet som plasstillitsvalgt og seksjonstillitsvalgt. I dag jobber Steinar Hansgaard i Nav sosial Grunerløkka. VEV ¸ˇTid for debatt Ett år fram i tid, i september 2013, er det landskonferanse igjen. Jeg og det nasjonale seksjonsstyret i SKA ønsker grundig debatt i alle ledd fram mot konferansen. Debatten starter nå. Det er sendt ut et debattnotat som vi håper vil skape engasjement. Det er viktig at seksjonstillitsvalgte i fagforeninger og fylkeskretser inviterer alle medlemmene til å delta. Slik kan seksjonsarbeidet få et løft. Det er meningen at debatten skal føre til en god prosess der seksjonen i fagforeningen fremmer egne forslag til seksjonsstyret i fylket. Seksjonsstyret behandler innkomne forslag og sender sine vedtak til seksjonsstyret nasjonalt. Alle seksjoner avholder landskonferanser 23. 26. september i 2013, i god tid før landsmøtet, og behandler yrkespolitiske og yrkesfaglige spørsmål. I Fagforbundet er det en klar arbeidsdeling mellom det som landskonferansene i seksjonen og det som landsmøtet skal behandle og vedta. Landskonferansene har Jeg har et sterkt ønske om at SKA blir enda tydeligere på yrkesutvikling.ª ansvar for å drøfte og behandle det som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Landsmøtet, som er organisasjonens øverste organ, kan gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonenes arbeidsfelt. Debattheftet som SKAs tillitsvalgte og medlemmer har fått, tar for seg yrkesfaglig arbeid generelt, og de tre utdanningsnivåene som seksjonen har med- lemmer innenfor: Videregående opplæring, fagskole og høgskole/ universitet. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg har et sterkt ønske om at SKA blir enda tydeligere på yrkesutvikling. Landskonferansen i 2013 skal vedta hovedlinjer for seksjonsarbeidet i fireårsperioden 2013 2017. Debatten i forkant er svært viktig for at disse hovedlinjene skal være i tråd med det medlemmene ønsker og trenger. I 2013 er det i tillegg til landsmøtet og landskonferanser også LO-kongress. Det blir debatt om veien videre blant medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. En demokratisk organisasjon som Fagforbundet har grundige prosesser når føringer for framtidig politikk skal legges, og seksjonene er en viktig del av dette demokratiet. 38 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON