¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPrivate vinner åtte av ti sykehjemsanbud ¸ˇVil satse på utdanning for voksne  Jeg mener retten til opplæring for voksne må heises opp, ikke bare gjennom økt basiskompetanse, men gjennom at flere får fagbrev, erklærte kunnskapsminister Kristin Halvorsen på LOs utdanningskonferanse i september. Hun lovte økt innsats for å styrke voksnes rettigheter til etter- og videreutdanning. Halvorsen viste til at mange med lese- og skrivevansker ikke er fanget opp tidlig nok i skolegangen. Hun pekte spesielt på be- hovet for at flere får anledning til å ta fagbrev som helsefagarbeidere. Norge har sagt ja til en invitasjon fra OECD om å være med på en ny skills strategyª. Det innebærer at forskere fra OECD skal gjennomgå opplæringen og utdanningen av voksne. Tekst og foto: SIDSEL VALUM ¸ˇ¸ˇKommunens egne sykehjem taper kampen når private selskaper med dårligere pensjonsvilkår og lavere bemanning legger inn anbud. Derfor vinner de private åtte av ti sykehjemsanbud. For velferdsstaten har gått igjennom samtlige anbudsrunder for sykehjem i Norge siden 1997, da det aller første sykehjemmet ble konkurranseutsatt. Gjennomgangen viser at kommersielle aktører dominerer stort: 38 av anbudene er vunnet av kommersielle selskaper. Kun i fem tilfeller har kommunen vært anbudsvinner, og bare en anbudsrunde er vunnet av en ideell aktør. Tre igangsatte anbudsrunder ble ikke fullført. Ikke valgfrihet  Når kommersielle selskaper vinner på lave kostnader, skyldes det to ting: De har dårligere pensjonsordninger for de ansatte og lavere bemanning, sier Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten. For velferdsstaten har lite til overs for høyresidens argumentasjon om valgfrihet. Deres gjennomgang viser at i 33 av de 47 gjennomførte anbudsrundene ble selskapet endret i løpet av anbudsperioden  gjennom oppkjøp, fusjoner, kontraktsbrudd og eierskifter.  Når et av de viktigste argumentene for konkurranseutsetting er brukernes valgfrihet, syns vi det er et paradoks at denne valgfriheten ikke er reell. Når det selskapet som har vunnet kontrakten, blir et helt annet selskap, hva er da den valgfriheten verd? spør Herning. Hun påpeker at kommunene har liten kontroll når slike endringer skjer. Mens videresalg av kontrakter er ulovlig, er det tilsynelatende ingen reguleringer som stopper salg av selskapet som eier kontrakten. Ni er rekommunalisert For velferdsstaten ser imidlertid også positive utviklingstrekk. Ved ni sykehjem har kommunen tatt PRESSER PRISEN: Dårligere pensjonsordninger for de ansatte og lavere bemanning gjør private omsorgsselskaper til vinnere når sykehjem legges ut på anbud, mener For velferdsstaten. driften tilbake på egne hender etter en periode med privat drift. Fire sykehjem er rekommunalisert etter utløpt periode. Ytterligere fire sykehjem er rekommunalisert i kjølvannet av Adeccoskandalen, og en avtale er ensidig sagt opp av den private tjenesteleverandøren. Tekst: RAGNHILD HEYERDAHL, FriFagbevegelse ¸ˇFAGFORBUNDSUKENE: ¸ˇFoto på Fagbladnett Fagbladet ønsker et fotoalbum over hva som skjer rundt omkring. Vi ønsker å vise aktiviteter som nye og gamle med- lemmer og fagforeninger bidrar med. ¸ˇ¸ˇSynlig  nær  stolt Drømmedager for eldre, gratis matpakker til alle, informasjonsmøter og besøk til folk som arbeider natt. Fagforbundet skal synes over hele landet i uke 45 og 46. Ta foto for fagbladet.no. Fra mandag 29. oktober til 11. november treffer du Fagforbundet på arbeidsplasser, skoler, torg og fagdager. Det blir stands, i tillegg til kaffebesøk av tillitsvalgte som vil svare på alt folk lurer på. Tekst: TITTI BRUN FAGFORBUNDSUKENE 2011: I Bodø ble alle møtt med gratis matpakker, og medlemmene fikk en sekk. ¸ˇSend oss et foto med en kort billedtekst til tips@fagforbundet.no som vi kan legge ut på fagbladet.no ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 5 colourbox.com Foto: Fagforbundet fbaargang2012 fbseksjonSAM