¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn helsefagarbeider, født i 1977, i full stilling, ca. 350.000 i årslønn, full opptjening og rett til AFP. Hun står i jobb fram til hun er 65, som er særaldersgrensa for helsefagarbeidere: ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPRIVAT 247.000 45.500 51.000 215.000 24.000 51.000 Hvorav tjenestepensjon: 75 år: Hvorav tjenestepensjon: 77 år: Hvorav tjenestepensjon: OFFENTLIG 233.300 47.900 65 år Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: 75 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: 77 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: 162.000 23.700 0 Er du offentlig ansatt, er vilkåret for å ta ut AFP at du har jobbet de tre siste årene for en offentlig arbeidsgiver og hatt inntekt som er høyere enn grunnbeløpet i folketrygden, det vil si ca. 82.000 kroner.  Det betyr at det er langt flere offentlig ansatte som oppfyller kravene til AFP, selv om de for eksempel jobber deltid, sier Fuglevaag. Innskuddspensjon bare til du er 77 En viktig forskjell på de private innskuddsbaserte og de offentlige ytelsesbaserte ordningene er hvor mange år de gir tjenestepensjon. En ytelsesbasert ordning har du fra du går av med pensjon og livet ut. En innskuddsbasert ordning har du som hovedregel fram til du fyller 77 år. Etter det faller tjenestepensjonen bort, og du har kun folketrygd.  I tillegg reguleres en offentlig tjenestepensjon i tråd med lønns- og prisutviklingen, slik at den gir omtrent samme kjøpekraft etter hvert som årene går. En innskuddsbasert ordning har ikke den samme automatiske reguleringen, og vil med andre ord bli mindre verd når lønn og priser stiger og avkastningen er lav, sier Fuglevaag.  I tillegg har bare 37 prosent av de private ordningene en uføredel, noe som er svært alvorlig for en yrkesgruppe der en av fem blir helt eller delvis ufør før de når pensjonsalderen, fortsetter han.  Offentlig er best  Dette betyr, totalt sett, at en offentlig ytelsesbasert tjenestepensjon vil være bedre enn en privat ordning når vi ser på utbetalingene over mange pensjonistår. Etter min mening vil dette også være riktig i de tilfellene der en privat ordning med AFP er omtrent like god som en offentlig tjenestepensjon de første pensjonsårene, sier Steinar Fuglevaag 233.300 ¸ˇ¸ˇ66 % av just. sluttlønn ¸ˇ¸ˇ66 % av just. sluttlønn ¸ˇ¸ˇ47.900 Tjenestepensjon i nesten alle private innskuddsordninger går fram til fylte 77 år. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSvært mange helsefagarbeidere i kommersielle sykehjem oppfyller ikke kravene til å kunne ta ut AFP. En offentlig ansatt vil ikke tape pensjon på å gå av to år tidligere. For helsefagarbeidere som i eksemplet over, vil pensjonsberegningen da se slik ut: 67 år: PRIVAT 230.000 61.000 220.000 61.000 157.000 0 OFFENTLIG 233.300 47.900 66 % av just. sluttlønn 47.900 66 % av just. sluttlønn 47.900 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTo helsefagarbeidere, en på et privat sykehjem og en på et offentlig, planlegger å gå av når de blir 62. Begge er født i 1980, har vært i full jobb, har full pensjonsopptjening, rett på AFP og har en årslønn på ca. 350.000 kroner. En privatansatt helsefagarbeider som ikke har rett til AFP, kan ikke slutte å jobbe når hun er 62 år. Hun må vente til hun er 64, og selv det gir lav pensjonsutbetaling: PRIVAT 210.700 50.700 40.000 185.000 19.000 40.000 150.000 17.700 OFFENTLIG 62 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: 67 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: 77 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: ca. * 233.000 233.000 66%av 47.900 66%av just. just. sluttlønn sluttlønn det denne ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ0 47.900 * Fordi folketrygdens garantipensjon er vel 150.000 kroner, er hun vil få. Uten denne garantien ville hun fått 133.000 kroner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsefagarbeidere som har jobbet i en offentlig virksomhet i de tre siste årene, og tjent mer enn ca. 82.000 kroner årlig, harrettpåAFP.Detbetyr i praksis at de aller fleste i offentlig sektor oppfyller kravene til ordningen. 64 år: Hvorav tjenestepensjon: 67 år: Hvorav tjenestepensjon: 77 år: Hvorav tjenestepensjon: 171.000 40.800 166.800 40.800 ca. 150.000* 0 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ* Fordi folketrygdens garantipensjon er vel 150.000 kroner, er det denne hun vil få. Uten denne garantien ville hun fått 116.300 kroner. ¸ˇ¸ˇAlle beregninger er gjort med utgangspunkt i pensjonskalkulatoren til Sparebank 1. Det er lagt prosent pensjonsinnskudd i de private ordningene, og det er banken som har lagt inn standard beregninger på avkastning av private pensjonsfond. Beregningene er generelle og viser i grove trekk hvordan ulike pensjonsordninger og forskjellig pensjoneringsalder påvirker pensjonsutbetalingene. til grunn fire > Fagbladet 10/2012 > 11 colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM