¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇByutvikling og klimautfordringer Fagforbundet inviterer i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til konferanse om fortetting og klimautfordringer 23. 24. oktober. Konferansen holdes på UMB i ås utenfor Oslo og er gratis. Det vil bli tatt opp temaer som målkonflikter, bærekraft i byutviklingsplaner, grønn struktur, nedbørsfeltsbaserte analysemetoder, konsekvenser av klimaendringer og analyser av tekniske mottiltak, grønne tak og bremsing av avren- ningen, dagslys og kompakte bygg. Konferansen vil også handle om hva som kan gjøres for å redusere oversvømmelser og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arkitekter, by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører og studenter. Påmelding og mer informasjon på fagforbundet.no/sst OT ¸ˇHMS-konferanse for vann og avløp 20. og 21. november arrangerer Seksjon samferdsel og teknisk en HMS-konferanse for verneombud, tillitsvalgte og ansatte innenfor vann og avløp. Konferansen finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo. Målet med konferansen er å få til samhandling mellom verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Det vil bli innlegg fra STAMI, Arbeidstilsynet, LO, KS og Norsk vann. Det vil også bli en praktisk del der deltakerne arbeider i grupper. OT ¸ˇKonferanse for trafikkbetjenter 26. og 27. november er det planlagt konferanse for trafikkbetjenter. På konferansen blir det tatt opp temaer som HMS, vold og trusler på arbeidsplassen og fysiske utfordringer for trafikkbetjentene. Fullstendig program finnes på fagforbundet.no/sst. OT ¸ˇNy framtid med samhandling Hvilke nye oppgaver får yrkesgruppene i Seksjon Samferdsel og Teknisk i kjølvannet av samhandlingsreformen? SST ønsker innspill til problemstillinger som medlemmene ønsker belyst. Hvilke behov oppstår for nye utdanninger, og hva må oppdateres av eksisterende utdanninger i kjølvannet av reformen? Hva trengs av kurs for å gi litt ekstra kunnskap? Medlemmer oppfordres til å komme med innspill til lokal seksjonsleder eller sende det direkte til seksjonen sentralt. Faggruppene vil få innspillene og se på de behovene som blir meldt inn. Temaheftet Folkehelsearbeidereª, som ble sendt ut sammen med forrige utgave av Fagbladet, kan være et utgangspunkt for å diskutere på arbeidsplasser og i foreninger. OT ¸ˇTid for debatt Arbeidet fram mot landskonferansen 2013 er godt i gang. Debattheftet er sendt ut til SSTs fylkesseksjonsstyrer og seksjonsleder i SST i fagforeningene. Målet med heftet er å skape debatt og engasjement i de ulike seksjonsleddene. Vi i seksjonsstyret ønsker en prosess der seksjonene i fagforeningene fremmer forslag til seksjonsstyret i fylket. Fylket behandler dette og sender sine vedtak til seksjonsstyret nasjonalt. Det er altså tid for debatt. Jeg tror debattheftet vi har laget, oppmuntrer til diskusjon. Det er mange områder og mange spørsmål, og jeg tror de fleste vil finne noe spennende der. Det er viktig at seksjonstillitsvalgte i fagforeninger og fylkeskretser inviterer medlemmene til å delta. Det er en gyllen sjanse til å gi seksjonsarbeidet et løft. Alle seksjoner avholder landskonferanser 23. 26. september i 2013, i god tid før landsmøtet, og behandler yrkespolitiske og yrkesfaglige spørsmål. I Fagforbundet er det en klar arbeids- Jeg tror debattheftet vi har laget, oppmuntrer til diskusjon. Det er mange områder og mange spørsmål, og jeg tror de fleste vil finne noe spennende der. deling mellom det som landskonferansene i seksjonen og det som landsmøtet skal behandle og vedta. Landskonferansene har ansvar for å drøfte og behandle det som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Landsmøtet, som er organisasjonens øverste organ, kan gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonens arbeidsfelt. Jeg har et sterkt ønske om at SST blir enda tydeligere på yrkesutvikling. Debattheftet som er sendt ut, tar for seg SSTs prioriterte områder for neste fireårsperiode: HMS, utdanning, folkehelse, standarder, rammeverk og egenregi, kompetanse/konferanser og profilering/verving. I 2013 er det er det i tillegg til landsmøtet og landskonferanser også LO-kongress. Det blir debatt om veien videre blant medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. En demokratisk organisasjon som Fagforbundet har grundige diskusjoner og prosesser når føringer for framtidig politikk skal legges, og seksjonene er en viktig del av dette demokratiet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM