¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇFaggruppe sykepleiere i Fagforbundet, ved Iren M. Luther, Axel Hjertstrøm, Anne Mabel Nybakk og Knut Harald Eriksen Jobbglidning betyr overføring av arbeidsoppgaver fra en yrkesgruppe til en annen. Ser vi på oppgavene til spesielt leger og sykepleiere i sykehus, har de gradvis endret seg de siste årene. Noe av det er en naturlig følge av at tidene forandrer seg, og noe skyldes sykehusenes feilslåtte innsparing. Enkelte yrkesgrupper forsvinner i stadig større grad fra sykehuskorridorene, og oftere enn før må leger og sykepleiere erstatte deres arbeidsoppgaver. Tall fra Spekter i 2008 viser at antall hjelpepleiere og helsesekretærer har minsket dramatisk de siste årene. Konsekvensene er at spesielt legene blir overbetalte helsesekretærerª. De bruker mindre tid på pasientrettet arbeid og mer tid foran pc-en, med IKTarbeid som de faktisk har liten kompetanse på. Når nedbemanningsprosessene nå står i kø på sykehusene, er det fare for at problemet blir enda større. En av begrunnelsene helseledere gir for å si opp mange av helsesekretærene, er at vi framover vil oppleve bortfall av arbeidsoppgaver, og at for eksempel talegjenkjenning fører til at noen av sekretæroppgavene blir overflødige. Det sies ikke noe om all den tida denne innføringen faktisk tar, og at systemet ennå ikke virker som det skal. Det er ikke slik at denne arbeidsprosessen gjør sekretærene overflødige, for det er faktisk de som har den høyeste kompetansen på IKT av helsefagutdanningene. Når sekretæroppgavene, og ikke minst oppgavene til hjelpepleierne og helsefagarbeiderne utraderes, ser vi også at sykepleierne får alle oppgavene rundt pasienten  oppgaver som med fordel kunne vært delt med helsefagarbeidergruppa, som er gode på det nære pasientarbeidet. De er ofte flinkere til å ta seg av færre fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og andre yrkesgrupper ved sykehusene. En annen konsekvens av å bli pålagt for mange oppgaver, er at det kan gå ut over pasientbehandlingen og kvaliteten på denne. Hvis vi kaster et blikk på Vestre Viken og Sykehuset Asker og Bærum, kan vi kanskje tenke oss at rotet i ventelistene kunne vært unngått dersom de hadde hatt mange nok helsesekretærer, Vi har selvfølgelig ikke belegg for å si dette så kategorisk, men vi setter allikevel ett spørsmålstegn ved bemanningen. Ifølge hoved- 40 > Fagbladet 11/2012 Som sykepleiere i Fagforbundet og ansatte i ulike helseinstitusjoner, er vi kritiske til en utvikling der enkelte yrkesgrupper i stadig større grad forsvinner fra sykehusene. Jobbglidning i helsevesenet  svar på framtidas utfordringer? ¸ˇTrivselen på arbeidsplassen blir langt større om arbeidstakerne får drive med det de kan og er utdannet til.ª hygiene og orden rundt pasienten enn sykepleierne. Det blir færre å spille på, og som om ikke det er nok, skal sykepleierne også drive omfattende trening med pasientene, planlegge hjelpemidler for pasientene, drive sosial planlegging og rydde litt opp i livet til noen pasienter. For det blir også tillitsvalgt fra legeforeningen på stedet, Tom Hansen, måtte leger bruke verdifull tid på å sikre at pasientene ble innkalt som de skulle. Vi som er i klinisk arbeid, syns også vi ser en oppgitthet og utbrenthet hos leger og sykepleiere på fbaargang2012 fbseksjonHEL