¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Marius Fiskum Debatt ¸ˇASYLPOLITIKK Fra seier og håp  til fortvilelse Hvem sier at alle mennesker er like mye verdt? At rettferdighet er en bærebjelke i norsk (asyl) politikk? Hvorfor skal vi bry oss om mennesker som ikke er født og oppvokst i Norge? Yalda, mor Maria og far Djabar fikk håp om å få leve normale liv uten redsel for å bli hentet av politiets utlendingsenhet, og sendt til Afghanistan  far Djabars hjemland, til Moldova  mor Marias hjemland, Yalda også til Moldova! Håpet fikk de etter at de vant i tingretten. Tingretten mener saksbehandlingen til Utlendingsnemnda (UNE) ikke var grundig nok, at det var flere feil, og at barnets beste ikke er godt nok tatt hensyn til. Fortvilelsen over at UNE anket saken til lagmannsretten bare noen timer før ankefristen gikk ut, var nesten ikke til å bære for familien som hadde feiret seieren fem uker tidligere. Hjerterått og inhumant! Familien har fått midlertidig HJERTERåTT: Bare timer før ankefristen gikk ut, og Yalda var sikret opphold sammen med moren og faren sin, anket Utlendingsnemnda. Nå er det nye år med uvisshet. av demokratiet. Jeg er heller ikke alene om å mene at norsk asylpolitikk er på ei farlig avsporing. Uten enkeltsaker å vise til, er det nesten umulig å endre holdninger til politikere som skal lage rettferdige lover i asylpolitikken. Dette viser seg uansett svært vanskelig når UNE bedømmer saker etter strengere kriterier enn politikerne hadde ment. Her skal ikke empati komme i veien for striks tolkning av lovverket. Kanskje politikerne bør se på UNEs måte å behandle saker på, og instruere byråkratene til å følge de politisk vedtatte lover. Er det for mye forlangt? Stortingsmeldingen Barn på fluktª ser ikke ut til å hjelpe noen av de over 400 barna og deres familier! Det er skremmende av mange grunner. Men mest på grunn av de politikerne som sto fram på tv og sa at mange av de over 400 barna og deres familier skulle få sine saker vurdert på nytt. At de samme politikerne er stumme som østers nå, er svært skremmende. At UNEs direktør velger en slik strategi som hun gjør, er ikke mindre skremmende! ¸ˇforføyning som betyr at de er lovlige asylsøkere inntil saken er ferdigbehandlet i rettsapparatet. Håpet om å få leve trygge liv. Håpet om å slippe å være redd for å bli splittet. Håpet om å få arbeide og betale skatt. Håpet om å se Yalda vokse opp og ta utdanning. UNE knuste alt. Norske politikere sier at vi har et rettferdig og demokratisk samfunn basert på menneske- verd og human tenkning. Har vi som ikke er politikere, rett til å bry oss om mennesker som søker asyl i Norge? Det er min borgerplikt å ha empati for mennesker som ikke har det greit og som trenger beskyttelse og bli hørt og sett! Slik mine foreldre fortalte meg at det var, spesielt under og etter krigen. Min rett til å brøle ut til politikere og byråkrater er grunnleggende i min forståelse ¸ˇMIDTØSTEN Apartheid, ikke demokrati Svar til Jorun Paulsens innlegg Fagbladet 9/12. Nå må jeg ta til motmæle! Ditt innlegg kan ikke stå uimotsagt. Vil si at det er ditt innlegg som tyder på fraværende kunnskap både om den nære historie og tidligere historie fra Midtøsten.ª Du sier at palestinaarabiske venner bygger sine argumenter på oppdiktede historierª og deres eneste mål er å egge til hat mot det eneste demokratiet i Midtøstenª. Hva er et demokrati? Mener du at et land som deler inn sin befolkning i grupper etter rase/religiøse kriterier og at retten til skolegang, arbeid, helsetjenester, vann, bolig, bevege seg utendørs, uttrykke sine meninger og så videre avhengig av hvilken gruppe du tilhører, er et demokrati? Kan man litt historie, vet man at verden har sett lignende undertrykkende samfunn før. Da het det apartheid. Du sier at de arabiske fangene er mordere og terrorister. Noen er kanskje det, men det er vanskelig å vite, når Israel stadig fengsler uten verken lov eller dom. Det er kanskje på tide at de begynner å klare seg selv,ª skriver du. Det er vel akkurat det de ønsker! Hva skal til for å oppnå det? Det hjelper nok om befolkningen får utdanne seg. Om de kan gå på jobb uten å bli holdt igjen på en checkpoint eller at bøndene kan ha tilgang på nok vann, bare sånn for å nevne noe av det dagens palestinere ikke har tilgagn til. De lyver når de sier at de ønsker fred. De ønsker ikke fred, men å utslette Israel.ª Hvem er de? Absolutt alle palestinere? Alle arabere? Alle deres venner? Er også en nyfødt palestiner en terrorist? Du spør hvor Norges regjering befant seg da vettet ble delt utª. Vettet ja, hm... nei det får stå uten kommentar. Ingrid Johansen, Hommelvik 54 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL