¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Per Flakstad Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Kommunene må ansette flere i barnevernet Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med 205 millioner kroner neste år.  Intensjonen fra regjeringen er veldig god, og jeg forutsetter at kommunene følger opp slik at de stillingene som det bevilges penger til, blir opprettet, sier Mette Henriksen Aas, leder for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. 850 nye stillinger Ifølge barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil økningen i øremerkede midler gi rundt 270 stillinger i de kommunale barnevernstjenester. I tillegg blir fylkesnemndene styrket med 20 millioner kroner. Neste år er det øremerket 205 millioner kroner, slik at samlet øremerking til kommunalt barnevern er på rundt 500 millioner kroner. De nye stillingene kommer i tillegg til barnevernssatsingen fra de tre siste årene, og vil gi totalt 850 nye stillinger i det kommunale barnevernet, ifølge departementet. Må følges opp Mette Henriksen Aas mener det er en forutsetning for å oppfylle målene i barnevernsløftet at kommunen bruker de øremerkede midlene slik det er ment.  Målet må være at barna får de samme mulighetene til en god og trygg oppvekst. Det Må FØLGES OPP: Mette Henriksen Aas roser regjeringen for gode intensjoner om å styrke barnevernet, og forutsetter at kommunene følger opp med nyansettelser. ¸ˇbetyr at vi må se hele barnet, noe som gjør det nødvendig å samarbeide på tvers av etatene. Regjeringens bevilgninger gjelder også kompetanse- og samhandlingstiltak, og de skal gi rom for å utvikle samarbeid mellom for eksempel barnevern og barnehager. Alle som har med barn å gjøre, må bidra på sine ulike felt i et tverrfaglig samarbeid til barnas beste, sier Henriksen Aas. Kortere saksbehandling Bevilgningen i neste års statsbudsjett vil også gi rom for å etablere en utdanning for barnevernsledere på mastergradsnivå. For å få ned saksbehandlings- tida i fylkesnemndene for barnevernssaker, foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 20 millioner kroner. Fylkesnemndene avgjør blant annet saker om tvang og saker om omsorgsovertakelse. Mindre til statlig barnevern Barnevernet består av enda ei grein. Det statlige Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) og de regionale Bufetatene har som hovedoppgave å bistå kommunene med spesialisttjenester. Aktivitetsveksten i det statlige barnevernet har vært på ti prosent i perioden 2009 2012, mens bevilgningsveksten bare har vært på to prosent, justert for pris- og lønnsutvikling, skriver Dagbladet. I løpet av inneværende år skal Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) spare inn mellom 200 og 250 millioner kroner. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇMålet må være at barna får de samme mulighetene til en god og trygg oppvekst.ª Ti millioner til livssynsnøytrale seremonirom Regjeringen setter av ti millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom i statsbudsjettet, en økning på tre millioner.  Det er veldig bra at det er mer fokus på dette, og at det settes av penger til det, sier Trygve Natvig, administrativ leder for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst.  Dette har vært etterlyst i lang tid og er en naturlig konsekvens av at vi lever i et mangfoldig samfunn med ulike livssyn. En tidel av befolkningen er ikke tilknyttet noe troseller livssynssamfunn. Ytterligere ti prosent er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Stadig flere familier er flerkulturelle og flerreligiøse og kan ha et ønske om å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner og religioner. IVR Økt kompetanse i barnehagene For å sikre høy kvalitet i barnehagene, skal kompetansen til de som jobber der heves. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til barnehageformål med 764 millioner kroner i 2013. Av disse foreslår de at 154 millioner kroner skal gå til rekruttering, forskning og kompetanseheving blant ansatte i barnehagene, en styrking på 20 millioner kroner sammenliknet med 2012. En økning på 20 millioner kroner skal gå til å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene. IVR ¸ˇ28 > Fagbladet 11/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR