¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMitt språk  ditt språk ¸ˇNye bibliotek gir utlånsvekst Når bøkene får nytt bibliotek rundt seg eksploderer besøk og utlån. Utlånstall fra Bibliotek-systemer for åtte nye bibliotek av året, viser at månedsutlånet ett år før og ett år etter nyåpningen går opp på hvert eneste sted, skriver Aftenposten. De helt ferskeste bibliotekene i Molde, Nesodden og Mandal melder om økt besøk. Flere av de nye bibliotekene satser på samdrift med andre kulturtilbud. I Molde flyttet bøkene inn blant jazz, litteratur, kunst og teater i nye Plassen i sommer. I mai flyttet biblioteket på Nesodden inn i kulturhusbygningen Tangenten. Her er det ingen barrierer som skiller bøkene fra annet innhold. Og i Mandal fikk biblioteket plass i nye Biene kulturhus i februar. Deichmanske bibliotek skal etter planen flytte inn i nytt hovedbibliotek i Bjørvika i 2016. De har rundt 600.000 besøk årlig, men er forventet en økning til to millioner mennesker årlig. Det er totalt 430 folkebibliotek i Norge fordelt på 744 ulike avdelinger. IVR FLERE På BESØK: Nesodden bibliotek ligger i det nye kulturhuset, og utlånet har økt etter at de flyttet. ¸ˇEt norsk prosjekt rettet mot barn og unge vant en språkpris i EU for å bruke innovativ språkopplæring til å forstå andre kulturer. Språkprosjektet Mitt språk  ditt språkª fikk i slutten av september EUs European Language Label of the Labelsª-pris. Prosjektet var et av fem prosjekt som ble belønnet. Et mangfoldig tilbud  Det var en fantastisk opplevelse å være på Kypros og motta utmerkelsen. å bli valgt ut blant 1500 andre prosjekter er en enorm anerkjennelse, sier leder Siri Tidemann-Andersen ved Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske til regjeringen.no. Hun står bak prosjektet Mitt språk  ditt språkª, som er rettet mot barn i førskole, grunnskole og videregående skole. Prosjektet skal hjelpe barn og unge til å bli bedre i stand til å orientere seg og delta i det PRISVINNER: Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek vant EUs språkpris for prosjektet Mitt språk  ditt språk, rettet mot barn i førskole, grunnskole og videregående skole. ¸ˇflerkulturelle samfunnet, ved å lære både sitt eget og andres språk å kjenne. Dette blir gjort blant annet ved å tilby språkkurs til asylmottak, flerspråklige barnebøker, en vandreutstilling om islam og flerspråklige nettsteder med informasjon om norsk kultur og samfunn. Flerspråklighet Statistisk sentralbyrå anslår at det om 30 år kan være en million minoritetsspråklige i Norge, derfor er det viktig med kontinuerlig utvikling av språkopplæringen. Prisen er opprettet av Europakommisjonen for å sette fokus på flerspråklighet. IVR ¸ˇSkuffet over bibliotekbudsjettet Norsk Bibliotekforening mener statsbudsjettet mangler ambisjoner for bibliotekene. Fjorårets melding, Kulturløftet 2, varslet en satsing på folkebibliotekene.  Vi forventet at statsbudsjettet ville følge opp. Jeg er bekymret for at regjeringen ikke gjør de rette tingene nå når de har sjansen, sier Svein Arne Tinnesand, leder i Norsk Bibliotekforening. Blant de friske midlene til bibliotekene i årets statsbudsjett er 3 millioner kroner til digitalisering, 2,2 millioner til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2 millioner til innkjøpsordningen for dataspill og 1 million til ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Ambisjonssvakt Norsk bibliotekforening har pekt ut fire områder hvor de mener regjeringen bør ta nasjonale grep for å løfte folkebibliotekene: Kompetanseutviklingsprogram: Avgjørende dersom bibliotekene skal klare å spille den rollen de har potensial til i kunnskapssamfunnet. Modellbibliotek: Bibliotekmeldingen lanserer tanken om modellbibliotek som utvikler tilbud som kan være forbilder for sektoren Biblioteksamarbeid: Stortings- meldingen omtaler samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsorganer som en nødvendig vei å gå. Dette gjør at bibliotekene må finne gode samarbeidsformer som styrker og utvikler bibliotekene i alle typer kommuner og over hele landet. Nye bibliotekbygg: Nybygg betyr svært ofte revitalisering og fornyelse av hele lokalsamfunnet.  Regjeringen sier i klartekst at den ikke har valgt å følge opp med økte midler. I stedet for en nasjonal satsing, blir bibliotekene overlatt til den enkelte kommunen. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 11/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Heidi Steen Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKIR