¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiden sist 140 stillinger kan bli fjernet i Halden ¸ˇHalden kommune skal redusere lønnsbudsjettet med 68 millioner kroner. Så langt er det ikke snakk om oppsigelser. Anslagsvis 140 stillinger kan bli fjernet, tror Kirsti Rørmyr, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Halden. Spesielt er det helse- og omsorgssektoren som blir rammet. I tillegg blir det kutt i undervisning og oppvekst. Og i kultursektoren. Vikarbruken skal kraftig ned. Urealistiske kutt  Vi har hatt veldig store utgifter til vikarer og overtid. Lønnsutgiftene i Halden steg med 20 prosent mer enn i sammenliknbare kommuner de siste to tre årene før vi overtok. Lønnsutbetalingene må ned, det er helt nødvendig for å få balanse i økono- UREALISTISK:  Det går ikke å kutte så mange stillinger uten å kutte i de kommunale tjenester, sier hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr i Halden. kvaliteten på eller omfanget av tjenester til innbyggerne,ª heter det i saksframstillingen til høyrestyret i kommunen.  De sier kuttene skal gjennomføres uten å kutte i tjenestene, men det går ikke, fastslår Rørmyr.  Ustrukturert og fri flyt Rørmyr forteller at fagforeningen har flere rettstvister på gang fordi kommunalsjefene går bak ryggen på de tillitsvalgte.  Her er det ustrukturert og fri flyt. Når den nye rådmannen, Gudrun Haabeth Grindaker, kommer, blir det den åttende rådmannen jeg forholder meg til på 12 år som hovedtillitsvalgt, forteller Rørmyr. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇmien, sier ordfører Thor Edquist (H) til Kommunal Rapport. Sterkt uenig  Flere av tiltakene høyrestyret har kommet med, er helt urealistiske. For eksempel at Nav skal ta over parkvesenet. Det bryter med IAavtalen, sier hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr til Fagbladet. Dårligere tjenester Denne reduksjonen vil være ren effektivisering, og ikke gå ut over ¸ˇSosial dumping er utbredt ¸ˇEbba Wergeland får Karl Evang-prisen Arbeidsmedisineren Ebba Wergeland får Helsetilsynets Karl Evang-pris for 2012. Hun får prisen for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmiljø, for kvinnenes rettigheter og for internasjonal solidaritet. Ebba Wergeland er spesialist i arbeidsmedisin. I Arbeidstilsynet, der hun har vært ansatt i over 30 år, har hun blant annet vært en pådriver for forebyggende virksomhet. Hun tillegges mye av æren for at arbeidslivet har lagt forholdene til rette for gravide kvinner, og hun er en ivrig og kunnskapsrik deltaker i debatten om sykefravær. Les portrettet av Ebba Wergeland side 20. Tekst: FriFagbevegelse Hver fjerde LO-tillitsvalgt kjenner til uakseptable forhold i forbindelse med bruk av innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram i en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, laget på bakgrunn av svar fra 2500 tillitsvalgte fra samtlige LOforbund. Utenlandsk arbeidskraft  Uakseptable forhold forekommer i størst grad i virksomheter som har mye utenlandsk innleid arbeidskraft, sier Fafoforsker Anne Mette Ødegård. Lønn og arbeidstid er de viktigste problemområdene, ifølge forskeren. En av tre tillitsvalgte rapporterer også om at innleide arbeidstakere blir trukket urimelig mye i lønn for reiseutgifter, hus- MINDRE I DET OFFENTLIGE: Ifølge tillitsvalgte i kommunene har de mindre innleie av arbeidskraft enn i privat sektor. leie, språkopplæring og annen opplæring. Til sammen har 41 prosent av de tillitsvalgte som har svart på Fafo-rapporten erfaring med bruk av innleid arbeidskraft. Mindre i kommunene Fagbladet har tidligere påvist grov underbetaling av blant andre polske renovatører ansatt i private firmaer med oppdrag for en kommune. Svarene i tillitsvalgtundersøkelsen tyder på at innleie i kommunene er på retur. Sysselsatte i bemanningsbransjen utgjør nå om lag to prosent av lønnstakerne i Norge. Innsyn I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012 er det tatt inn bestemmelser i tariffavtalene som skal sikre de tillitsvalgte innsyn i hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleide arbeidstakere har. De fleste tariffavtalene har også bestemmelser om at behov og omfang av innleie av arbeidskraft skal drøftes med de tillitsvalgte. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇ6 > Fagbladet 11/2012 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme Foto: Monica Schanche fbaargang2012 fbseksjonKON