¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇTror revisjonsfirmaer prisdumpet tjenestene ¸ˇ Enten får Bergen kommune en dårlig tjeneste eller så har revisjonsselskaper drevet med kraftig prisdumping, sier Ole Kristian Rogndokken, daglig leder av Norges Kommunerevisorforbund. I sommer la bystyret i Bergen ned kommunerevisjonen, og ga revisjonsoppdraget for 2012 til private revisjonsselskaper. Jobben med å revidere regnskapet tildelte bystyret til revisjonsselskapet BDO. Kommunen skal betale 1,5 millioner kroner. Oppdraget med forvaltningsrevisjon gikk til Deloitte for en million kroner, ifølge bergensaviser. Bransjeproblem  Dersom BDO kun skal levere regnskaps- revisjon for 1,5 mil- lioner i året, så får Bergen kommune en langt dårligere tjeneste enn hva den har hatt tidligere. Men dersom prisdumping har forekommet, er det et bransjeproblem, siden det kan bli et problem for Bergen kommune senere, da jeg forventer at BDO vil forsøke å ta igjen det tapte på andre prosjekter, mener Rogndokken. Bekymret Når det gjelder Deloittes oppdrag med forvaltningsrevisjon, sier anbudsdokumentet, som er lagt ut på Doffin, at jobben krever 3000 6000 timers arbeid i året.  Dersom anbudssummen reflekterer tidsbruk til markedspris, er jeg bekymret for omfanget av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, sier Rogndokken til Fagbladet. Faretruende for Bergen Rogndokken mener det er faretruende dersom Norges nest største kommune, som forvalter store summer per år, får en dårligere revisjon. Revisorenes oppgave er å passe på at kommunens verdier blir forvaltet i tråd med de politiske vedtakene. Han viser til at kommuners økonomiske og finansielle disposisjoner er omfattende, og at de skiller seg fra styringsstrukturen i private bedrifter. Kamp mot korrupsjon og underslag er viktigere og samtidig mer komplisert, og det må settes av tilstrekkelig ressurser for både å kunne forebygge og avdekke misligheter. Høyere sluttregning  Dersom revisjonsomfanget for Bergen kommune skal komme på et forsvarlig nivå, vil jeg ikke bli overasket om sluttregningen avviker ganske mye fra anbudssummen ved slutten av året, sier Rogndokken. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇSKEPTISK: Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund. ¸ˇVil modernisere databruken i Nav Regjeringen foreslår å bevilge 735,5 millioner kroner til IKTmodernisering i Arbeids- og velferdsetaten i 2013.  Brukerne skal få bedre tjenester, arbeidsgivere vil kunne kommunisere enklere med Nav, og de ansatte vil bruke mindre tid på skjemaer, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten er en av de største IKT-satsingene i offentlig sektor. Gjennom økt automatisering, skal forvaltningen bli mer effektiv. Programmet vil blant annet omfatte nye IKT-løsninger for uføretrygd og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter. VV ¸ˇArbeidsmiljøloven står sterkt Arbeidsmiljøloven står sterkt blant norske arbeidstakere. Bare en av fem ønsker at loven skal bli mindre streng. Det viser undersøkelsen Arbeidslivsbarometeret, laget av Arbeidsforskningsinstituttet. Arbeidsmiljøloven regulerer blant annet hvor mye det er lov å jobbe. Bare 22 prosent mener reguleringene skal bli mindre strenge. 61 prosent mener reguleringene bør være som i dag, mens 8 prosent ønsker strengere reguleringer, ifølge ANB. Oppslutningen om arbeidsmiljøloven er størst i offentlig sektor, lavest innenfor landbruk, bygg og anlegg. Oppslutningen om arbeidsmiljølovens reguleringer synker med økende inntekt, viser undersøkelsen. VV 28 > Fagbladet 11/2012 Illustrasjonsoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON