¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGOD FOLKEHELSE: Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa, og på Tårnåsen aktivitetssenter tilbyr Oppegård trening for alle for en billig penge. ¸ˇFolkehelseprofilene " Folkehelseprofilene er en samling statistikk og nøkkeltall knyttet til befolkningens helse og faktorer som kan påvirke helsa positivt eller negativt. Tallene er også lagt ut i en statistikkbank på nettet der det fins flere indikatorer og mer detaljert statistikk. Profilene fornyes hvert år. Profilene kan lastes ned på khp.fhi.no, og Kommunehelsa statistikkbank er på khs.fhi.no. " I den nye folkehelseloven er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. " Datagrunnlaget i folkehelseprofilene er sentrale registre, blant annet registre i Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, Nav, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret. Tallene er tolket og vektet mht. befolkningssammensetningen i kommunen. " For overvekt, kosthold, og fysisk aktivitet mangler det statistikk på kommunenivå. Folkehelseinsti- tuttet jobber med å finne datakilder slik at statistikk på slike områder kan inkluderes i framtidige helseprofiler. Kommunene oppfordres til å benytte statistikk fra helse- og omsorgstjenestene og gjøre vurderinger i lys av kunnskap og erfaringer om lokale forhold. " Alle som jobber med planarbeid i kommunene kan ha nytte av profilene. Ifølge Folkehelseinstituttet blir de brukt av folkehelsekoordinatorer, kommuneleger og planarbeidere, men også av media, studenter og frivillige organisasjoner. Kilde: Else-Karin Grøholt, Nasjonalt folkehelseinstitutt 30 > Fagbladet 11/2012 ¸ˇ¸ˇFOLKEHELSELOVEN er en del av samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar. Hensikten er å styrke folkehelsa og jevne ut sosiale helseforskjeller. Loven pålegger kommunene å lage en oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Den skal lages hvert fjerde år, og ligge til grunn for kommunens planstrategi. Slik tvinges kommunene til å ta hensyn til helse i alle beslutningsprosesser. fbaargang2012 fbseksjonKON