¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇer i ferd med å kvalifisere oss til de nedlatende karakteristikkene. Det er de mange ansatte i kommunene, rådmenn og folkevalgte som blir beskyldt for ikke å klare jobben sin. At NPM-idiotiet er gresk for de fleste på kommunenivå, blir glatt oversett. Systemet går fri  det er menneskene som svikter. Propagandaen virker. At vi lokalpolitikere landet over sliter med uoversiktlig eierstyring, privatisering av plan- og utviklingsoppgaver, ansatte som bruker mer tid på rapporter enn på menneskene tjenestene er rettet mot, spiller ingen rolle i NPMperspektivet. Noen vil hevde at så mye dumskap ikke kan vokse fram av rene tilfeldigheter. Kanskje er det slik at store kapitaleiere nå har kastet seg over de enorme utvinningsfelteneª i offentlig sektor  etter hvert som naturressursene er i ferd med å tømmes. NPM-ideologien har løpt foran og beredt grunnen for erobring av velferdsstatens tjenester. Tankegodset har infiltrert og forurenset både fyrster og folk bak de offentlige borgmurene. Gangsyn og formålstjenlig beskyttelse er blitt svekket. I naivitetens, dumhetens eller sløvhetens navn er vindebroene senket. Blindet og blendet av det nye budskapet. Innpakket i glanspapir. Daglig utropt fra de vestlige minareter. Jeg oppfatter det slik at store deler av Fagforbundets faglige høstprogram gjenspeiler en klar forståelse for at innføring av forretningsorienterte regnskaper i norsk kommunalforvaltning dreier seg om grunnleggende politiske og langt fra verdinøytrale spørsmål. Stadig flere innser at NPMløsninger svekker nødvendige sikringstiltak rundt konstitusjonelle maktfordelingsprinsipper. De medfører økt sentralisering og privatisering, og dermed avkommunalisering. NPM-systemene pulveriserer lokal kompetanse og tjenlige organisasjonsformer. Stadig flere ser at NPM-verktøyet svekker både aktelsen og muligheten for lokal medvirkning og politikkutforming. Vrangforestillingene som NPM-ideologien bygger på, er i ferd med å sette lokalstyret tilbake til tida før 1837. Fagbladet 11/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON