¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇNyvalgt råd for morgendagens fagarbeidere Karin Lund fra Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet er valgt som ny leder for Faglig råd for service og samferdsel. Nestleder er Terje Sundfjor fra NHO Transport, og Ellinor Tande fra Utdanningsforbundet ble valgt som medlem i arbeidsutvalget. De er valgt for fire år, men leder- og nestlederfunksjonen veksler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver etter to år. De faglige rådene er en del av partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen. Hensikten er Nyvalgt leder for Faglig råd for service og samferdsel, Karin Lund. å skape en fag- og yrkesopplæring tilpasset behovet i arbeidslivet. Medlemmene blir oppnevnt av Utdanningsdirektoratet. I alt er det ni faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram innenfor yrkesutdanningen. VV ¸ˇ¸ˇStarter lederutvikling Seksjon kontor og administrasjon samarbeider med Høgskolen i Hedmark om å lage et lederutviklingsprogram. Programmet skal skape bedre ledere, spesielt i offentlig sektor. Ledertreningen skal bestå av samlinger med relativt få deltakere.  Vi tenker å samle ett og ett ledernivå, for eksempel rådmenn i et program og andre ledere i et annet. Vi er åpne for innspill til temaer for programmet, sier Fredrik Hellstrøm, administrativ leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. VV Klar ferdig, kjør landskonferansedebatt Seksjon kontor og administrasjon har vedtatt og sendt ut et ferskt debattnotat. Notatet er et oppspill til seksjonens landskonferanse neste høst, som avholdes før Fagforbundets landsmøte. Nå kan seksjonene i fagforeningene fremme egne forslag til seksjonsstyret i fylket, som behandler innkomne forslag og sender sine vedtak til seksjonsstyret sentralt. Landskonferansen har ansvar for å behandle forslag som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Realkompetanse og formalkompetanse, utdann- ingsmuligheter, forholdene på arbeidsplassene og hvilke yrkesfaglige spørsmål Fagforbundet bør jobbe med den neste fireårsperioden, er relevante temaer å diskutere. Forslagene kan sendes inn på et elektronisk skjema på Fagforbundets hjemmesider. Forslagssidene åpner 1. desember. Deretter har medlemmene frist på seg til 1. mars neste år. Seksjonsstyret behandler deretter forslagene i juni til neste år og fremmer sin innstilling. Landskonferansen er i slutten av september neste år. VV ¸ˇSamhandling krever kompetanse Samhandlingsreformen trådte i kraft ved nyttår. Den er fulgt av ny kommunehelselov og en ny folkehelselov. Samhandlingsreformen har handlet mest om helse og om penger. Ord som finansieringsvirkemidler, finansieringssystem, prisanslag, innsatsstyrt finansiering (ISF), aktivitetsbasert stykkpris og diagnoserelaterte grupper (DRG) er egnet til å tåkelegge og skremme både pasienter, pårørende og ansatte. Det har også vært mange medieoppslag om skremmende behandling av eldre, og med kritikk av hvordan overføring av pasienter fra sykehus til hjemkommune blir gjennomført. ¸ˇSamhandlingsreformen er en retningsreform. Den skal forebygge framfor bare å reparere og den skal flytte tjenester nærmere der folk bor. Reformen består av et utviklingsprogram over flere år, og det vil være nødvendig med et langsiktig omstillingsperspektiv. Ikke minst vil det bli viktig å bygge Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. kompetanse i alle ledd. Det er nød- vendig med en helhetlig og samordnet gjennomføring. Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Alle som blir berørt av reformen, må gi tilbakemeldinger på hva det er behov for. Slik kan man relativt raskt bygge relevante utdanninger, og ikke minst følge opp med kurs. Kurs kan man raskt få på plass for å ta tak i de mest presserende problemstillingene. Vi ser at dette skjer i varierende grad allerede. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇFagforbundets tillitsvalgte må være vaktbikkjer og presse på for å få dette på plass. På lang sikt må en vurdere endringer i eksisterende utdanninger og opprettelse av nye. For SKA gjelder dette både på fagskolenivå og innen enkelte høgskoleområder. Det nye studiet for helsekoordinatorer er i Nokut til godkjenning. Studiet bygger på helsesekretærutdanninga og skal være ettårig. Koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene om det praktiske ved blant annet pasienthjemreise kan forhåpentligvis gjøre medieoppslagene færre. 38 > Fagbladet 11/2012 Foto: Monica Schanche fbaargang2012 fbseksjonKON