¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇUTFORDRINGER På ASFALT: På konferansen for trafikkbetjenter blir det tatt opp temaer som fysiske utfordringer ved arbeid på asfalten. Konferanse for trafikkbetjente 26. og 27. november er det planlagt konferanse for trafikkbetjenter. Konferansen holdes i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo. Det vil bli tatt opp temaer HMS-konferanse for vann og avløp 20. og 21. november arrangerer Seksjon samferdsel og teknisk en HMS-konferanse for verneombud, tillitsvalgte og ansatte innenfor vann og avløp. Konferansen finner sted i Keysersgate 15. Målet med konferansen er å få til samhandling mellom verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Det vil bli innlegg fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet, LO, KS og Norsk vann. Det blir også en praktisk del med gruppearbeid. OT Ny framtid med samhandling Hvilke nye oppgaver får yrkesgruppene i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i kjølvannet av samhandlingsreformen? SST ønsker innspill til problemstillinger som ønskes belyst. Hvilke behov oppstår for nye utdanninger og hva må oppdateres av eksisterende utdanninger i kjølvannet av reformen? Hva trengs av kurs for å gi litt ekstra kunnskap? Medlemmer oppfordres til å ta innspill opp med lokal seksjonsleder eller sende det direkte til seksjonen sentralt. Faggruppene vil få innspillene og se på behovene. Legg også merke til temaheftet Folkehelsearbeider, som ble sendt ut sammen med forrige utgave av Fagbladet. OT som HMS, vold og trusler på arbeidsplassen og fysiske utfordringer for trafikkbetjentene. Se fullstendig program på www.fagforbundet.no/sst. OT ¸ˇ¸ˇNy bok om renhold Sintef akademiske forlag gir ut ny bok om renhold sammen med Norsk Forening for Service og Renhold. Boka Alt om renhold ble lansert 16. oktober i forbindelse med FDV-dagene  fagmesse for ansatte innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Forfatter er Steinar Klubben Nilsen, som står bak en lang rekke bøker om renhold og Insta 800. OT ¸ˇ¸ˇTrist tilbaketog for miljøet Da statsbudsjettet for 2013 kom for noen uker siden, ble noen av oss ganske skuffet over en tilsynelatende liten detalj i det omfattende budsjettet. Miljøverndepartementet hadde droppet planen sin om en stortingsmelding om avfall. I det nye budsjettframlegget har den blitt redusert til en av- fallsplan. Det er en uklok avgjørelse. Vi produserer nesten 10 millioner tonn avfall i året, hvorav 2,2 millioner tonn kommer fra husholdningene. Tallet har økt med 30 prosent siden 1995, men har flatet noe ut de siste årene. Alt i alt kaster vi drøyt 400 kilo avfall hver, og det aller meste av dette går til en eller annen form for gjenvinning, enten som materialgjenvinning eller via forbrenning til energiutnyttelse. Spørsmålet er likevel om avfallet håndteres på en riktig måte. Hvert år eksporterer vi 1000 tonn med avfall, vi importerer 500 tonn, og Men sterke krefter vil utfordre kommunenes såkalte monopol på avfallsinnhenting og -håndtering.ª også innenlands blir for mye avfall fraktet langt. Det aller meste av dette burde vært unødvendig dersom vi gjennom kommunale og interkommunale selskaper kunne tatt vare på disse ressursene. Men sterke krefter vil utfordre kommunenes såkalte monopol på avfallsinnhenting og -håndtering. Det ropes etter OPS, og Norsk Gjenvinning (tidl. Veolia) uttalte tidligere i år at det private hadde absolutte fordeler ved å ta hånd om avfallet, fordi de private slipper de politiske prosessene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMen det er jo nettopp de politiske prosessene som er så viktig i en bransje som styres av miljømessige mål. Det evinnelige jaget etter profitt skaper dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Innovative løsninger som utnytter avfallet på best mulig måte, er ikke nødvendigvis det private markedets løsning på avfallshåndteringen. Dette krever politiske prioriteringer og mål. Miljøvernminister Solhjell burde ha benyttet anledningen til både å skjerpe miljøkravene og til å ta et sterkere samfunnsmessig grep gjennom en stortingsmelding. Det har de droppet, og det er synd. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 11/2012 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås fbaargang2012 fbseksjonSAM