¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Forvirrende ferietid ¸ˇLov og rett på jobben ¸ˇThrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Røyk og snus  hvor om- fattende er styringsretten? Fra tid til annen er det mye snakk om hvorvidt arbeidsgiver kan bestemme at det ikke er tillatt å røyke eller snuse i arbeidstida. Noen er fortvilet over hvor mye arbeidsgiver skal bry seg med, mens andre synes det er en lettelse at noen lager klare regler. Nå er det vel relativt godt kjent at arbeidsgiver kan bestemme røykeforbud på arbeidsplassen, men gjelder dette hvis du jobber hjemmefra også? Hovedregelen er at arbeidsgiver i utgangspunktet har styringsrett i forhold til arbeidstakerne mens vedkommende er på jobb. Det betyr at arbeidsgiver kan lede, fordele og kontrollere arbeidet. Arbeidsgiver kan også bestemme at det ikke skal være tillatt å røyke i arbeidstida. Hovedbegrunnelsen er gjerne forankret i ønsket om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men mange vurderer det også etter såkalte eierbeføyelser  altså at arbeidsgiver kan bestemme at det ikke skal røykes på vedkommendes eiendommer. I tillegg argumenteres det ofte med effektivitetshensyn. Et generelt røykeforbud er vanlig på mange arbeids- plasser, men hvor langt går styringsretten? Dersom man bruker privatbil som fremkomstmiddel i arbeidstida, kan arbeidsgiver da bestemme at man ikke har lov til å røyke i egen bil? Hva gjelder hvis man har hjemmekontor eller arbeidsoppgavene innbefatter arbeid langt vekk fra andre og ikke på arbeidsgivers eiendom? Mye taler for at et forbud mot tobakksrøyking ikke kan trekkes så langt som til steder hvor arbeidstakeren ikke plager andre med røykingen, forutsatt at arbeidsgiver ikke har eierbeføyelser over stedet. Dersom det skulle være et røykeforbud i slike sammenhenger, ville dette stride mot EMK art. 8  respekt for privatlivet. Jeg mener det er viktig å skille mellom snusing og røyking. Sigaretter plager andre i langt større grad enn snus. Dersom arbeidsgiver skulle nedlegge et forbud mot snus, så hadde det vært vanskelig å kontrollere. En kontroll måtte skje ved å be om å få se hva man har i munnen, og det ville være uheldig dersom arbeidsgiver skulle ha en generell mulighet til denne type kontroll. Jeg mener derfor at et generelt snusforbud er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) om respekt for privatlivet. ¸ˇSPØRSMåL: Jeg er ansatt som hjelpepleier i 50,7 prosent stilling på natt ved et kommunalt sykehjem på Sørlandet. På seks uker har jeg tolv vakter med en varighet på ni timer pr. vakt. Jeg jobber hver tredje helg. Jeg er blitt fortalt at jeg har ti ferieskift pr. år. Vi har fått beskjed om at dersom vi velger å ta ut ferien utenom ferieperioden som avvikles seks åtte uker midt på sommeren, får vi ferie kun en helg. Om vi ønsker fri den andre helgen i friperioden, må vi jobbe den inn på forhånd. Kan dette være korrekt? Jeg har vært ansatt en del andre steder i et langt arbeidsliv, og dette er et forhold jeg aldri tidligere har vært borti. B.K SVAR: Jeg svarer deg ut ifra at du er omfattet av ferieloven og hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 krav på 25 virkedager ferie hvert år. I tillegg kommer den avtalefestede ferien med fem virkedager  altså til sammen 30 virkedager hvert år. Virkedager er dagene fra mandag til og med lørdag. Søndagen er ikke en virkedag. Virkedager i ferien som etter en arbeidsordning likevel ville vært fridager for arbeidstakeren, regnes som avviklede feriedager. Alle har krav på fem ukers ferie. For deg som jobber turnus, er hovedprinsippet at ferien legges slik at den samlet dekker en periode hvor det er en rimelig rettferdig fordeling mellom fridager og arbeidsdager. Dersom du blir enig med arbeidsgiver, kan den femte ferieuka deles opp i arbeidsdager. Du har da krav på så mange dager fri som du normalt ville hatt med arbeidsplikt den uka. Du jobber i 50,7 prosent stilling, det vil si at du har krav på ferie i ca. halvparten av vaktene. I henhold til ferielovens ß 5.5 har arbeidstakere som arbeider på søndager krav på fri (ulønnet) enten søndagen før eller søndagen etter ferien. Med andre ord kan ikke arbeidsgiver pålegge noen å avslutte arbeidet på søndagen før ferien og gjenoppta arbeidet på søndagen etter ferien. For å få søndagen fri før eller etter ferien, forutsettes at ferien er på minst seks virkedager. Her må du være klar over at tilleggsfritid gitt etter søndagsregelen er ulønnet. Sølvi Gjerdahl Thomassen, rådgiver i Forhandlingsenheten i Fagforbundet ¸ˇår har jeg ikke tatt hensyn til. Du opplyser at du er blitt fortalt at du har krav på tiferieskift pr. år. Dette er ikke korrekt. Det skal ikke regnes ferieskift eller timer ved avvikling av ferie. Det er kun hele dager som gjelder. I medhold av ferieloven har arbeidstakerne Fagbladet 12/2012 > 25 colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL