¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇOktoberkonferansen I løpet av to dager fikk 70 tillitsvalgte innenfor Seksjon kirke, kultur og oppvekst fra hele landet lære mer om en rekke faglige temaer. Didrik Hægeland fra Tøyen DPS foreleste om rus og vold i familier og samfunn, og hvilke symptomer og konsekvenser dette kan gi. Odd Haldgeir Larsen fra arbeidsutvalget i Fagforbundet innledet om godt fagforeningsarbeid, og Bente Kåsa fra sektorpolitisk enhet snakket om samhandlingsreformen. Hun mener vi alle har et felles ansvar for å påvirke reformen i den retningen vi vil ha den.  Folkehelse starter hos helsesøster og i barnehagene, sa Kåsa. Kirkelig samling Fagforbundet har arrangert en nasjonal samling for medlemmer i kirke- og gravferdsområdet. Deltakerne på seminaret representerte alle områder i kirken, fra prester, kirketjenere og kirkeverger til medlemmer fra kirkegård og gravplass.  Fagforbundet ønsker å være toneangivende også innenfor KA-området, sa leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, da hun åpnet konferansen. Biskop Tor Jørgensen fra SørHålogaland bispedømme snakket om folkekirka i fram- På programmet ble også Politikk for likestillingª presentert av førstekonservator Thomas Michael Walle. NOUutredningen dokumenterer likestillingsutfordringer i lys av klasse, etnisitet og livsløp. I tillegg ble det arrangert parallellseminar innenfor områdene kirke/gravferd, oppvekst og kultur. Landskapsarkitekt åse Skrøvset som nettopp har tiltrådt som Norges nye kirkegårdskonsulent var også til stede. Stillingen rådgiver i gravplassaker er plassert under Tunsberg bispedømmekontor, men hun har oppgaver knyttet til alle landets elleve bispedømmer. IVR ¸ˇ¸ˇtida, og hva som ligger i begrepet folkekirke. Øystein Dahle fra KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon tok for seg den pågående prosessen med ny kirkeordning. Jurist Martin Hill Oppgaard fra Kommunal og regionaldepartementet tok for seg utfordringer omkring gravferd og seremoni. IVR ¸ˇOffentlig utvalg om gravferd Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på enkelte rettslige og økonomiske spørsmål på gravferdsområdet. Utvalget skal blant annet utrede økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging, utvidelse av retten til grav utenfor bosteds- kommunen og behovet for endringer i systemet knyttet til avgifter og annen betaling ved gravferd. Avdelingsleder Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst representerer Fagforbundet i utvalget. IVR ¸ˇEt uvanlig yrke De er ikke mange, og de har et yrke de sjelden snakker om i sosiale lag. Et yrke omspunnet av myter, ispedd uhygge. å være krematør er uvanlig og krevende. Døden er et daglig følge, sorgen likeså. Krematørene gjør en svært viktig jobb for miljø og samfunn. De fortjener vår respekt. Likevel forteller noen medlemmer at det kan være rent ut ubehagelig å snakke om hva de driver med. å snakke om døden og hva som skjer med kroppen etterpå, er noe mange syns er vanskelig. Seksjonsstyret i SKKO besøkte nylig det nye krematoriet i Vestfold. Også blant oss var det noen som var skeptiske til kremasjon, eller likbrenning, som det ble kalt. Besøket fikk folk til å revurdere disse holdningene. For Fagforbundet er det viktig å jobbe for å avmystifisere krematøryrket, slik at ansatte kan rette ryggen og føle yrkesstolthet som oss andre. Krematørene gjør en svært viktig jobb for miljø og samfunn. De fortjener vår respekt. Kremasjon, av det latinske cremo, forbrenneª, er prosessen der døde brennes og asken samles i en urne. Ifølge Snorre Sturlason var det vanlig for nordmenn å la seg kremere til langt opp i vikingtida. ¸ˇ¸ˇDen moderne kremasjonsbevegelsen i Norge startet på slutten av 1800-tallet, som en reaksjon på helsespørsmål og plass- behov i de voksende byene. Mange kom- muner sliter med overfylte grav- plasser også i dag. Ofte får ikke personer som vil gravlegges i kiste ligge på den gravplassen de helst vil. Og familien kan få en lang reise til gravstedet. For å hindre at kirkegårdene blir fulle, må langt flere velge plassbesparende urnenedsettelse i framtida. En kistegrav rommer åtte urner. I 2011 ble 37 prosent kremert på landsbasis. I Stor-Oslo og Bergen ble flere enn sju av ti kremert. Jeg oppfordrer folk til å ta et standpunkt til kremasjon. For pårørende er det en lettelse når den avdøde har sagt fra om sine ønsker på forhånd. Og like viktig er det at de som tar den tunge jobben med å følge oss på siste reis, får den takken og respekten de fortjener. De bør kunne føle stolthet over yrket sitt. ¸ˇ¸ˇ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 12/2012 Foto: Titti Brun fbaargang2012 fbseksjonKIR