¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇKan kreve like- stilling ved innkjøp En veiledning som gir hjelp til å stille krav om likestilling ved offentlige anskaffelser har sett dagens lys i Sverige. I veilederen framgår det at innkjøperen kan stille krav om likebehandling ut fra diskrimineringsgrunner, de kan stille krav til godt arbeidsmiljø eller stille krav om å integrere langtidsarbeidsløse. KS sin svenske søsterorganisasjon, Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har nylig lansert publikasjonen Upphandling for jamstalldhetª. SKL peker på at begrepet sosiale hensyn er et samlebegrep for å stille såkalt kvalitative krav sett i et likestillingsperspektiv. å integrere likestillingsperspektivet i offentlige innkjøp, er en måte å høyne kvaliteten på den offentlig finansierte virksomheten slik at den blir mer effektiv og sikker, heter det i veilederen. Dersom leverandører bryter med vilkårene, er det mulig å kreve bøterª eller avslutte kontrakten før utløp. VeV NYE KRAV: Innkjøperen i Sverige kan ta sosiale hensyn inn i kontrakten ved innkjøp, for eksempel stille krav om likestilling. ¸ˇ¸ˇBRANNSLOKKING: Det tok lang tid før Nome-rådmannen tok arbeidsforholdene i brann- og redningstjenesten på alvor. Krever Nome-rådmann på teppet Brannsjefen i Midt-Telemark brann- og redningstjeneste er fjernet fra stillingen på grunn av helsefarlig lederstil. Fagforbundet mener også Nome-rådmannen har begått overtramp, og krever tvistemøte med KS har avdekket at arbeidsgivers representant har brutt sentrale vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven overfor en gruppe ansatte, og at Fagforbundets tillitsvalgte er behandlet svært kritikkverdig. Helseskadelig ledelse  Etter dette kunne ikke arbeidsgiver beskytte sine egne lenger.  Jeg vil forsikre meg om at våre tillitsvalgte blir behandlet på en skikkelig måte. Derfor har vi bedt om et møte i KS der både rådmann og ordfører er til stede, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen til Fagbladet. Etter en befaring tidligere i år ga Arbeidstilsynet rådmann Bjørn G. Andersen pålegg om å påse at de ansatte i brann- og redningstjenesten ikke utsettes for utilbørlig opptreden eller andre psykiske belastninger, og at virksomheten må utarbeide skriftlig rutine ved håndtering av trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikterª. Brannsjefens avgang I et brev til Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundfaret i sommer krevde Fagforbundet at brannsjefen måtte fjernes som arbeidsgiver for brannmannskapene. Hvis kommunen som arbeidsgiver igjen utsatte nødvendige tiltak, ville forbundet vurdere rettslige skritt. Det resulterte i ekstraordinært formannskapsmøte. Brannsjefen ble om- plassert, og han har ikke lenger personalansvar. Brudd på arbeidsmiljø- loven  Vi kan aldri aksep- tere at medlemmene ikke skal ha et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Det tok lang tid før arbeidsgiver forsto alvoret i situasjonen, sier forbundsadvokat Edvardsen. I brevet til kommunen framholdt han at Arbeidstilsynet I kortversjon handler denne saken om helseskadelig ledelse og en overordnet ledelse som ikke evner å gripe fatt, sier Edvardsen. Han vil sikre seg at den type oppførsel ikke gjentar seg.  Arbeidsgiver skal følge hovedavtalen overfor tillitsvalgte. Det mener vi ikke har vært tilfelle i denne saken. Vi håper det blir bedre framover, og det skal vi medvirke til, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇRYDDER OPP: Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 12/2012 colourbox.com Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonKON