¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇFlinke med avfall i Bergen Bergenserne blir stadig flinkere til å sortere avfall. Nå slår de atter en gang rekord med 43,1 prosent av husholdningsavfallet ferdig sortert før henting. Det er en god økning fra i fjor, da 41,8 prosent var sortert i husholdningene. Fjoråret var også rekord. Tidligere var nemlig andelen bare litt over 30 prosent. I tillegg blir så mye som 68,4 prosent av avfallet bergenserne leverer på byens 11 miljøstasjoner, sortert av kundene selv. OT Avslo anbud Politikerne i Ski kommune sa enstemmig nei til å sette drift av kommunens parkeringsplasser ut til private. Ski kom- mune har i dag en inntekt på 6,1 millioner kroner årlig fra de avgiftsbelagte kommunale parkeringsplassene, ifølge Østlandets Blad. Likevel ba politikere nylig rådmannen om å utrede mulighetene for å få satt driften av parkeringsplassene ut til private operatører. Da de fikk lagt alle tallene på bordet, sa imidlertid et enstemmig kommunestyre nei.  Ut ifra det lille som ble sagt fra talerstolen, så synes det som om inntektene fra denne etaten spilte en stor rolle for politikerne, kommenterte rådmann Audun Fiskvik overfor Østlandets Blad. ¸ˇ¸ˇBRANNSLOKKING: Det tok lang tid før Nome-rådmannen tok arbeidsforholdene i brann- og redningstjenesten på alvor. Krever Nome-rådmann på teppet Brannsjefen i Midt-Telemark brann- og redningstjeneste er fjernet fra stillingen på grunn av helsefarlig lederstil. Fagforbundet mener også Nome-rådmannen har begått overtramp, og krever tvistemøte med KS har avdekket at arbeidsgivers representant har brutt sentrale vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven overfor en gruppe ansatte, og at Fagforbundets tillitsvalgte er behandlet svært kritikkverdig. Helseskadelig ledelse  Etter dette kunne ikke arbeidsgiver beskytte sine egne lenger.  Jeg vil forsikre meg om at våre tillitsvalgte blir behandlet på en skikkelig måte. Derfor har vi bedt om et møte i KS der både rådmann og ordfører er til stede, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen til Fagbladet. Etter en befaring tidligere i år ga Arbeidstilsynet rådmann Bjørn G. Andersen pålegg om å påse at de ansatte i brann- og redningstjenesten ikke utsettes for utilbørlig opptreden eller andre psykiske belastninger, og at virksomheten må utarbeide skriftlig rutine ved håndtering av trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikterª. Brannsjefens avgang I et brev til Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundfaret i sommer krevde Fagforbundet at brannsjefen måtte fjernes som arbeidsgiver for brannmannskapene. Hvis kommunen som arbeidsgiver igjen utsatte nødvendige tiltak, ville forbundet vurdere rettslige skritt. Det resulterte i ekstraordinært formannskapsmøte. Brannsjefen ble om- plassert, og han har ikke lenger personalansvar. Brudd på arbeidsmiljø- loven  Vi kan aldri aksep- tere at medlemmene ikke skal ha et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Det tok lang tid før arbeidsgiver forsto alvoret i situasjonen, sier forbundsadvokat Edvardsen. I brevet til kommunen framholdt han at Arbeidstilsynet I kortversjon handler denne saken om helseskadelig ledelse og en overordnet ledelse som ikke evner å gripe fatt, sier Edvardsen. Han vil sikre seg at den type oppførsel ikke gjentar seg.  Arbeidsgiver skal følge hovedavtalen overfor tillitsvalgte. Det mener vi ikke har vært tilfelle i denne saken. Vi håper det blir bedre framover, og det skal vi medvirke til, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. Tekst: MONICA SCHANCHE ¸ˇRYDDER OPP: Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇOT 28 > Fagbladet 12/2012 Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM