¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇSeksjonskonferanser i februar Representanter fra seksjonsstyret besøker samtlige fylker for seksjonskonferanser i februar måned. Her er sted og tidspunkt: Sjekk www.fagforbundet.no/sst for oppdateringer. Sør-Trøndelag: 5. og 6. februar på Røros. Vest-Agder: 11. og 12. februar i Kristiansand. Troms: 11. og 12. februar i Tromsø. Møre og Romsdal: 12. og 13. februar i ålesund. Finnmark: 12. og 13. februar i Alta. Nord-Trøndelag: 13. februar på Steinkjer. Hedmark: 13. og 14. februar på Hamar. Hordaland: 13. og 14. februar på Voss. Akershus: 13. og 14. februar i Oppegård. Sogn og fjordane: 13. og 14. februar i Sogndal. Buskerud: 13. til 15. februar på Gol. Oslo: 14. februar i Oslo. Vestfold: 14. og 15. februar. Østfold: 14. og 15. februar på Grålum. Aust-Agder: 18. og 19. februar på Vrådal. Nordland: 18. og 19. februar i Bodø. Oppland: 18. og 19. februar på Hafjell. Rogaland: 20. februar i Haugesund. Telemark: 21. og 22. februar. OT Klar, ferdig, kjør landskonferansedebatt ¸ˇNå kan seksjonene i fagforeningene fremme egne forslag til seksjonsstyret i fylket, som behandler innkomne forslag og sender sine vedtak til seksjonsstyret sentralt. Landskonferansen har ansvar for å behandle forslag som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Realkompetanse og formalkompetanse, utdanningsmuligheter, forholdene på arbeidsplassene og hvilke yrkesfaglige spørsmål Fagforbundet bør jobbe med den neste fireårsperioden, er relevante temaer å diskutere. Forslagene kan sendes inn på et elektronisk skjema på Fagforbundets hjemmesider. Forslagssidene åpner 1. desember. Deretter har medlemmene frist på seg til 1. mars neste år. Seksjonsstyret behandler deretter forslagene i juni til neste år og fremmer sin innstilling. Landskonferansen er i slutten av september neste år. VeV ¸ˇHåndbok for renholdere Nå kan du bestille Håndbok for renholdere 2013 på nettsida til Fagforbundet. Håndboka inneholder nyttig faginformasjon for renholdere, blant annet om NS-Insta800, samt kalender for 2013. OT årets renholder fra Horten Randi Karlsen fra Horten er kåret til årets renholder. Prisen ble mottatt på renholderkonferansen i slutten av november. Se omtale på www.fagbladet.no og i neste utgave av Fagbladet. OT ¸ˇ¸ˇDen vanskelige beredskapen 22.-julikommisjonen avdekket store svakheter ved bredskapen i Norge, og også at mange sentrale aktører hadde fått flere advarsler, men ikke lyttet til dem. Det er alvorlig, og spørsmålet er hva vi som samfunn greier å lære av dette. Jeg skal ikke gå inn på verken det grusomme som fant sted 22. juli i fjor eller rapporten fra granskingsutvalget. Granskingen avdekket at beredskapen ikke var høy nok og at mange liv kunne vært reddet om ting hadde fungert bedre. Mye fungerte som det skulle. Effektiv redningsaksjon under ekstreme forhold, skrev kommisjonen om innsatsen til dem som stod for redningsinnsatsen de første kritiske timene. Både brannpersonell, politi og sykehusenes akuttberedskap ga livreddende innsats høyeste prioritet. En omfattende førstehjelpsinnsats ble utført. En viktig forutsetning for god krisehåndtering, er at vi lærer av tidligere kriser og øvelser, men for å lære, må vi lytte.ª Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) foreslår i sin høringsuttalelse til 22.-julikommisjonen at det iverksettes en gjennomgang av organiseringen av Beredskaps-Norge og at det utarbeides en felles redningslov. Det er et godt forslag ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn viktig forutsetning for god krisehåndtering, er at vi lærer av tid- ligere kriser og øvelser, men for å lære, må vi lytte. I løpet av året er et nytt nødnett satt i drift. Et av målene er å styrke samhandling mellom akuttetatene. Erfaringen med å eta- blere det nye nødnettet viser dessverre at evnen til å lytte til advarsler fra dem som står ute i tjenesten, ikke er god nok. Fagforbundets tillitsvalgte i brannvesenet har sagt fra om stor misnøye med nødnettet helt fra utprøvingen begynte. De tillitsvalgte opplever å møte forståelse for kritikken hos sine ledere, men så stopper det opp. Det lover dessverre dårlig for samarbeid og samhandling mellom dem som skal stå for den økte beredskapen, og dem som tar avgjørelser om den. Har vi lært så lite? ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM