¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇårets kontingent Pensjonistmedlemmene i Fagforbundet har fått en liten økning i sin årskontingent. Den er nå på 426 kroner. Faktura kommer i posten i løpet av januar. Studentkontingenten blir uendret, og er på 250 kroner i halvåret. For yrkesaktive er månedskontingenten 237 kroner for dem som tjener under 15.000 kroner i måneden, 313 kroner for dem som har månedslønn opp til 24.350 kroner, 423 for dem med månedslønn opp til 33.699 og 538 kroner for dem som tjener mer. PF ¸ˇTILTAK: Korrupsjon kan forebygges med mest mulig drift i kommunenes egenregi, kombinert med gode kontrollrutiner og mer selvstendig kommunerevisjon, mener Fagforbundet. NY UTGAVE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamfunn og økonomi Like før jul kom en ny utgave av Fagbladet samfunn og økonomi ut. Bladet er et dyptpløyende tidsskrift med blant annet artikler av revisor og leder av Fagforbundets samfunnspolitiske enhet, Fanny Voldnes, som skriver om folkevalgt styring eller markedsstyring. Professor Stein Østre skriver om skattebetalernes penger der han drøfter paradokset der folk ønsker flere og bedre offentlige tjenester, men har ingen vilje til å betale med økt skatt. Siviløkonom, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Hallvard Bakke skriver om mytene om den dynamiske skattepolitikken. Bladet kan leses eller lastes ned på fagbladet.no/pdf PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Korrupsjon kan og må forebygges  Flere kommunale aksjeselskaper, økt konkurranse om offentlige tjenester og en svekket kommunerevisjon har økt korrupsjonsmulighetene, sier Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. Vi kjenner ikke omfanget av korrupsjon i norske kommuner. Men i løpet av de siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. Ifølge Økokrim og Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund, er omfanget av korrupsjonen trolig større. Endringer øker faren Kommune-Norge har gjennomgått store endringer i løpet av de siste ti årene, som etter Fanny Voldnes mening bidrar til å øke mulighetene for korrupsjon. Fagforbundet har vært svært kritisk til mange av disse endringene.  Kommunene etablerer stadig flere aksjeselskaper. I tillegg konkurrerer private selskaper i større Fanny Voldnes, revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. grad enn tidligere om offentlige oppdrag, og det finnes flere korrupsjonsdommer der medarbeidere har delt ut offentlig oppdrag mot gjenytelser, sier Voldnes. Svekket kontroll Hun peker også på at rollen til kommunerevisjonen endret.  Tidligere kunne revisjonen på selvstendig grunnlag bestemme hvilke deler av kommunen som skulle kontrolleres. Nå bestiller kommunenes kontrollutvalg de kontrollene som skal gjøres, og her kan utvalget også velge private revisjonsselskaper i stedet for kommunerevisjonen, sier Voldnes  Til sammen svekker dette både den politiske styringen og kontrollen med hvordan kommunene bruker skattemidlene sine, mener hun. Forebygging Fagforbundets leder av samfunnsøkonomisk enhet har flere forslag til tiltak for å forebygge korrupsjon i kommunene.  De tre viktigste er sterkere politisk ansvar og styring med kommunen, mest mulig drift i egenregi og minst mulig utskilte selskaper.  Samtidig må kommunene ha gode internkontrollrutiner, kombinert med at kommunerevisjonen får tilbake fullmakten til å avgjøre hva slags kontroller som skal gjøres, sier Fanny Voldnes. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2013 > 5 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL