¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er et paradoks at unge mennesker med psykoselidelser får et dårligere tilbud med samhandlingsreformen. MARIANNE WOLD OLSEN Det er absurd at reformen, som skal sikre mennesker riktig behandling på riktig sted til rett tid, blir brukt som argument for å si opp avtalen med oss, sier Tindberg. Kommunens ansvar For oss er det også litt rart at institusjonen blir lagt ned fordi OUS mener behandlingen ikke er tilstrekkelig spesialisert, samtidig som Oslo kommune mener den er for spesialisert for kommunehelsetjenesten, legger institusjonssjef Wold Olsen til. kluderte med at Ullevål sykehus ikke ivaretar overgangen fra sykehus til egen bolig godt nok. Det er en ripe i lakken for Ullevål sykehus, og betyr at de plikter å komme med en bedre plan for overgangen fra sykehus til bydel for denne pasientgruppa, sier Magnus Tindberg. Ullevål sykehus innrømmer at de har uttrykt seg uheldig i oppsigelsesbrevet, og har laget en ny redegjørelse for fylkeslegen. BRP er et godt tilbud. Men det er ikke en spesialisthelsetjeneste, og derfor kan vi ikke fortsette å ha avtale med dem. Vi må spisse tjenesten i henhold til samhandlingsreformen, sier Ellen Hagemo. Tindberg mener dette langt på vei virker som en ansvarsfraskrivelse fra Ullevål sykehus side. Brevet fra kontrollkommisjonen gir konkrete eksempler på at tilbud Ullevål sykehus mener fins i bydelene, ikke er der i realiteten. Slike tilbud burde være på plass før de ender driftsavtalen, sier han. Ansvarsfordeling Ullevål sykehus mener imidlertid at regelverket er tydelig på at ansvaret for å skaffe bo- og omsorgstilbud for pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten, ligger hos Oslo kommune. Oslo kommune må skaffe et tilstrekkelig tilbud for disse pasientene, eller kjøpe tjenestene fra Kirkens Bymisjon. Vårt poeng er at dette er bydelens ansvar, understreker Hagemo. Oslo kommune har ikke fulgt opp. De har støttet seg på private institusjoner, og ikke skaffet botilbud i samme grad som mange små kommuner har gjort, legger hun til. Paradoks Tilbudet vårt blir lagt ned fra 1. juli 2013, sier institusjonssjef Marianne Wold Olsen, som etterlyser ansvarlige politikere. Institusjonssjefen mener politikerne må ta styring for implementering av samhandlingsreformen som skulle sikre et bedre tilbud til pasientene. Det er et paradoks at unge mennesker med psykoselidelser tvert imot får et dårligere tilbud med denne reformen, sier hun. ¸ˇIfølge OUS er nemlig oppsigelsen en følge av blant annet samhandlingsreformen. Avviklingen av avtalen med Kirkens Bymisjons døgnrehabilitering er i tråd med de statlige føringene knyttet til ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver, sier Ellen Hagemo, leder på Senter for lands- og regionsfunksjoner, klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus. Marianne Wold Olsen, institusjonssjef ved Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering. ¸ˇLEGGER NED TILBUD: Tretti unge mennesker i alderen 18 til 30 år med alvorlig psykisk sykdom, risikerer å miste et spesialisert døgntilbud, og må flytte rett fra sykehus til egen bolig. Hagemo mener oppsigelsen er et naturlig resultat av føringene lagt i stortingsmeldingen fra 1997 om åpenhet og helhet som er videreført i samhandlingsreformen, i opptrappingsplanene for psykisk helsevern, bruk av spesialisthelsetjenesten og kommunens oppgaver. Oslo kommune må skaffe et tilstrekkelig tilbud for pasientene, sier Hagemo. Betydelige midler er stilt til disposisjon både for spesialisthelsetjenesten og for kommunene for å kunne dreie tilbudet fra opphold i institusjoner til poliklinisk- og døgntilbud nærmere pasientenes hjemsted. Spesialisthelsetjenesten er blitt tydeligere på egne oppgaver, som utredning og igangsetting av behandlingstiltak, og oppfølging gjennom polikliniske tilbud, fortsetter Hagemo. Kommunens oppgaver er i henhold til kommunehelsetjenesteloven å tilby bolig og omsorgstjenester i det omfang som er nødvendig for at psykisk syke skal kunne greie seg utenfor institusjonene. Kritikk fra fylkeslegen Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og unge har sendt en bekymringsmelding til fylkeslegen om oppsigelsen av rehabiliteringsinstitusjonen. Fylkeslegen ga medhold til Kirkens Bymisjon, og kon- Magnus Tindberg, miljøterapeut og Fagforbundets tillitsvalgte. Fagbladet 1/2013 > 59 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Bymisjonen Foto: Brage Aronsen fbaargang2013 fbseksjonSAM