¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇ¸ˇDårligere vilkår enn loven Over en million svenske arbeidstakere i offentlig sektor får dårligere vilkår enn loven gir dem fordi partene kan bli enige om å fravike loven. En forsker ved Umeå universitet har analysert flere tariffavtaler for kommuner og helseforetak, og fant ca. 20 områder med avvik  de fleste til ulempe for arbeidstakerne. LO-Aktuelt Andelen offentlig ansatte blir stadig mindre ¸ˇ¸ˇFrykter blendahvit LO-kongress  Fagbevegelsen må bli flinkere til å integrere folk med innvandrerbakgrunn hvis den skal oppleves som relevant av minoritetsbefolkningen, mener forskningsleder Jon Rogstad i Fafo. Han tror årets LO-kongress blir helhvit. Frifagbevegelse.no Norske veivalg på Manifest-konferansen Utgangspunktet for årets Manifestkonferanse 5. mars i Oslo, er krisa i Europa. Noen temaer er den svekkede fagbevegelsen i Tyskland, EUs forsøk på å løse krisen på, men også hvilke veivalg Norge har. Konferansen er motvekten til NHOs årskonferanse, og samler fagorganiserte fra hele landet. PF Gul utfordring i Danmark I Danmark er Kristelig Fagbevægelse  Krifa  blitt en stor utfordrer til LO. Ikke bare tar forbundet medlemmer fra LO, de krever også innpass når LO møter myndighetene. I Norge er det gule forbundet ubetydelig, mener LOleder Roar Flåthen. Frifagbevegelse.no Overraskende nye tall viser at andelen offentlig sysselsatte synker, mens privat tjenesteyting vokser.  Jeg ble overrasket da jeg så på tallene, for jeg fant at veksten i offentlige tjenester har hengt etter velstandsutviklingen i Norge, forteller Linda Skjold Oksnes, samfunnsøkonom og rådgiver i Fagforbundet. Uventet funn Oksnes og professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark lanserte nylig studien Ressursbruk i offentlig sektor  hva sier tallene? Her henter de tall fra offentlige statistikker og sammenlikner veksten i offentlige tjenester med veksten i privat tjenesteyting.  Vi får høre at den raske veksten i det offentlige er et kjempeproblem. Men sannheten er den motsatte, påpeker Oksnes. Fram til rundt 1990 styrket offentlig sektor seg. Spesielt undervisnings- og oppvekstsektoren samt helse- og omsorgssektoren vokste, og kvinner kom for fullt inn i arbeidslivet. Men deretter snudde trenden, oppsummerer Oksnes. Offentlig forvaltning skrumper  I retorikken til administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO blir vi fortalt at veksten i offentlig ressursbruk tilsier at vi må kutte i offentlige tjenester. Men for å kunne si noe fornuftig om offentlige tjenester, må vi se ressursbruken der i forhold til den totale OMVENDT VIRKELIGHET:  Vi får høre at veksten i det offentlige er et kjempeproblem, men sannheten er den motsatte, mener Linda Skjold Oksnes, samfunnsøkonom og rådgiver i Fagforbundet. ressursanvendelsen og i forhold til privat tjenesteyting, mener Oksnes. Og da viser tallene at fra 1990-tallet vokste privat tjenesteyting på bekostning av det offentlige, og det private konsumet vokste på bekostning av det offentlige. Offentlig forvaltning henger etter. Hadde ikke staten sprøytet penger inn i det offentlige i forbindelse med den økonomiske krisen i 2007-08, ville forskjellene mellom det offentlige og private vært enda større. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT Hadde det vært olje i helvete, hadde oljebransjen ønsket å konsekvensutrede det.ª SVs stortingskandidat i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, til Nordlys. Jeg ble satt på nattvakt alene med 16 demente. Jeg gråt i en time etterpå.ª Nestleder i Fagforbundet ungdom, Christina Beck Jørgensen, på Trondheimskonferansen Tekst: VEGARD VELLE All historisk erfaring viser at militære konflikter oppstår plutselig og overraskende.ª Fra Frps utkast til handlingsprogram ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ6 > Fagbladet 2/2013 Foto: Anders Hamre Sveen Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL