¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Ingeborg Vigerust Rangul Seksjonsleder ¸ˇArbeidsgruppenes planlagte aktiviteter Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst har flere faglige arbeidsgrupper som bidrar til å gi innspill på sine områder til seksjonsstyret. Dette er planen til faggruppene denne våren: ˇ€‹ Fag Kultur planlegger stor nasjonal kulturkonferanse i slutten av mai i Trondheim. ˇ€‹ Fag barnehage og Fag SFO/skole deltar i arbeidet med barne- og ungdomsarbeiderkonferansen 4. og 5. april. Barnehagedag 12. mars Tradisjonen tro blir det barnehagedag også i år. Dagen er tirsdag 12. mars. Nytt i år er at Fagforbundet og seksjonen også samarbeider med foreldreutvalget for barnehager (FUB) i tillegg til Utdanningsforbundet. Håpet er at det blir mye aktivitet rundt omkring i landet, og at engasjementet kan ses i ˇ€‹ Fag bibliotek har medansvar for arbeidet med Ifla, som er det internasjonale biblioteknettverket. ˇ€‹ Fag kirke/gravferd skal lage forslag til regionale konferanser for medlemsgruppene. PF ¸ˇ¸ˇFINT BESØK: Utdanningsminister Kristin Halvorsen besøkte Gulldalen barnehage under barnehagedagen i fjor. ¸ˇFagdager for kirketjenere Fagdager for kirketjenere arrangeres 14. og 15. mars på Gardermoen. Fagdagene er kun åpen for dem som ikke deltok på fagdagene i fjor høst. PF Aktuell bok for barnehage-ansatte Kari Killen har kommet med en ny bok: Forebyggende arbeid i barnehagen, samspill og tilknytningª. Boka ble presentert 16. januar. Barnehageansatte er de som først får en følelse av at barn har det van- skelig. Endringer i samfunnet og ut- bygging av barnehageplasser for alle barn fra ettårsalderen, har ført til at de ansatte i barnehagene har fått et langt større ansvar for å ivareta barnas følelsesmessige, kognitive og sosiale utvikling. Selv barn som befinner seg i gode omsorgssituasjoner, kan være sårbare, skriver Killen om boka. Den tar opp både universalt forebyg- gende arbeid overfor alle barn i barnehagen, og mer selektivt forebyggende arbeid for eksempel overfor barn som allerede befinner seg i vanskelige livssituasjoner eller risiko og omsorgssviktsituasjoner. PF sammenheng med stortingsmeldingen Framtidens barnehageª som kommer i vår. PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDen beste starten 12. mars braker det løs i barnehager landet rundt, med markering av Barnehagedagen, for niende år på rad. Med slagordet Den beste starten, har vi valgt å legge vekt på kvalitet og bemanning. For å møte barnas behov for et lekent, lærende og utviklende miljø, trenger gode barnehager en forutsigbar økonomi og et stabilt personale. En fersk spørreundersøkelse blant førskolelærere viser at nesten halvparten er bekymret for helsa. De aller fleste som jobber i barnehage, kjenner seg nok igjen i dette. En tettpakka arbeidshverdag med mange løft, høyt støy- og aktivitetsnivå, setter sine spor. I tillegg er det få anledninger til å stoppe opp og reflektere over egen praksis. De gode nyhetene er at det er så mange som melder om at de trives og er glade i jobben sin. Det kjenner vi også igjen blant det øvrige personalet. Barne- og ungdomsarbeidere og assistenter utgjør Meldingene om helsebekymringer sier oss at det er viktig å ha en god grunnbemanning på plass til enhver tid. rundt 70 prosent av personalet. Sammen med førskolelærerne danner de en helhet i tilbudet som møter barna. Til våren kommer regjeringa med ny barnehagelov. Meldingene om helsebekymringer sier oss at det er viktig å ha en god grunnbemanning på plass til enhver tid. Fagforbundet har i sitt høringssvar gått i bresjen for å lovfeste flere voksne på hver avdeling, med en bemanningsnorm på en voksen per to barn under tre år og en voksen per fem barn over tre år (i dag er normen en voksen per tre barn under tre og en voksen per seks barn over tre år). Vi venter i spenning på den nye barnehageloven og ser fram til den dagen barnehageansatte kan gå hjem for dagen, låse døra og føle at de har hatt tid til å gjøre en god jobb. Nå er det for mange som går og tenker på den tissebleia de burde ha skiftet, den forelderen de skulle snakka litt ekstra med eller barnet de kunne ha trøsta litt lenger. I mellomtida gjør alle barnehageansatte så godt de kan  og ofte litt til. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR