¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGahr Støre vil lytte til de ansatte RETT PERSON: Kanskje kan helsesekretærene få utvidet sitt arbeidsfelt i framtidas sykehus. Fagforbundet setter pris på at helseminister Jonas Gahr Støre vil involvere de ansatte i utviklingen av framtidas helsevesen. Tekst: PER FLAKSTAD og OLA TØMMERåS Det var på forhånd høye forventninger knyttet til hva helseministeren ville si om trepartssamarbeid da han møtte nær 200 ledere og tillitsvalgte på Fagforbundets sykehuskon- feranse. Og forventningene ble innfridd. I januar presenterte Gahr Støre ti punkter han vil jobbe etter for å få et bedre helsevesen. Da han gjentok punktene på sykehuskonferansen, ga han Fagforbundet et klart løfte.  Partene i arbeidslivet er en ressurs som vi trenger for å løse framtidas utfordringer, fastslo Gahr Støre. Helsesekretærenes rolle Helseministerens ti punkter for et bedre helsevesen er lengre åpningstider, redusert deltidsbruk og mer heltid, bedre oppgavefordeling, fjerning av unødvendig rapportering, avvikle kvotefordeling av legestillinger, raskere diagnostisering, mer forskning og utprøving av ny teknologi, bedre metoder for prioritering og bedre ledelse. Fagforbundet skal være med i en arbeidsgruppe som skal se om rapportering og dokumentasjon kan gjøres mer effektiv.  Vi har medlemmer i alle yrkesgruppene i spesialist- helsetjenesten. Derfor er det naturlig at vi blir tatt med i et slikt arbeid. Ikke minst organiserer vi helsesekretærene som er viktig for rapportering og dokumentasjon, sier Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundets politiske ledelse. Bedre rutiner Sissel M. Skoghaug, leder for sykepleiernettverket i Fagforbundet, skal sitte i gruppa.  Vi skal kartlegge omfanget av dokumentasjon, registrering og rapportering. Ikke minst blir det viktig å se på hvem som gjør hva, sier hun.  Målet med kartleggingen er å få kunnskap om omfanget av rapportering, og på grunnlag av dette vurdere forslag til tiltak for å forenkle og effektivisere arbeidet slik at det blir bedre tid til pasientbehandling, sier Skoghaug.  Det er heller ikke sikkert at det er rett person som i dag sitter med ansvaret for rapportering og dokumentasjon. Mye av den tida sykepleiere og leger bruker på dette, kunne de brukt på pasientene hvis for eksempel helsesekretærer i stedet hadde fått mer ansvar for dokumentasjon og rapportering, sier Sissel M. Skoghaug. TIDSBRUK:  Mindre papirarbeid frigjør legers og sykepleieres tid til beste for pasientene, sier Sissel M. Skoghaug. ¸ˇ26 > Fagbladet 3/2013 Foto: Inger Marie Grini Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR