¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt TRAKASSERING MIDTØSTEN Okkupasjon på anbud Private selskaper har blitt en integrert del av den israelske okkupasjonen av Vestbredden. Og Statens pensjonsfond er involvert. I mai 2012 lanserte Norsk Folkehjelp og Fagforbundet rapporten Farlige forbindelser, norske bånd til den israelske okkupasjonenª. Rapporten viser at norske myndigheter og selskaper, gjennom finansielle investeringer og handel, er involvert i virksomheter som bidrar til Israels brudd på folkeretten under okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen. Hva har skjedd i de okkuperte palestinske områdene som gjør at det er enda viktigere at næringslivet presses til å ta ansvar, og at norske myndigheter gir klar beskjed til investorer og eiere om å kutte de båndene de har til den israelske okkupasjonen? Globalt har multinasjonale selskaper fått mer makt og blitt vanskeligere å holde styr på. Parallelt med multinasjonale selskapers økende makt, har det vokst fram et fokus på Corporate Social Responsibility (CSR). Men til tross for at CSR er på moten, er det krevende å finne ut av eierstrukturer og stille selskaper til ansvar for medvirkning til brudd på menneskerettighetene. Multinasjonale selskapers økende makt har fått konsekvenser for hvordan Israel drifter okkupasjonen av de palestinske områdene. Den israelske økonomen Shir Hever definerer perioden fra 2002 og fram til i dag som en privatized occupationª, og skriver at, ...[the new structure] did create numerous business opportunities for private BOIKOTT: Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp takket Vita-kjeden da de sluttet å selge Ahava-produkter med råvarer fra okkupert område. security companies.ª Det er flere enn nitten israelske industrisoner på Vestbredden, og selskaper som etablerer seg på okkupert område, nyter godt av subsidier i form av lave skatter og avgifter fra den israelske staten. Private selskaper utøver flere aktiviteter på vegne av okkupasjonsmakten  fra vakthold til bygging av bosetningene. Selskapene er også med på å gjøre okkupasjonen og bosetningene økonomisk bærekraftig for Israel. Globaliseringen av næringslivet og finansmarkedene, og ansvarsfragmenteringen dette har medført, har ført til at BDSbevegelsen følger stadig tettere med på private selskapers virk- somhet på okkupert område. Det er ikke bare opp mot private selskaper det er behov for at solidaritetsbevegelsen jobber for en bedre sammenheng mellom CSR-strategier og praksis. Dessverre er det også langt igjen før den norske statens investeringspraksis er i tråd med norsk utenrikspolitikk. Norge har konsekvent fordømt israelsk bosetningspolitikk på Vestbredden. Samtidig investerer Statens pensjonsfond utland (SPU) i 50 selskaper som på ulikt vis er involvert i okkupasjonen. En bred global allianse av solidaritetsmiljøet, fagbevegelsen og medlemsorganisasjoner har klart å legge et press mot selskaper som profitterer på okkupasjonen. Dette arbeidet har båret frukter. Kosmetikk-kjeden Vita her i Norge besluttet i mars 2012 å slutte å selge Ahava-produkter på grunn av selskapets råvareutvinning fra okkupert område. Målrettet arbeid av Studentparlamentet ved Universitet i Oslo (UiO), Palestinakomiteen Blindern og Norsk Tjenestemannslag, førte til at UiO nektet å fornye kontrakten med G4S på grunn av selskapets aktiviteter på okkupert område. Det er tjue år siden Osloavtalen, og vi er mange som er lei myndigheters og selskapers ansvarsfraskrivelse. Sammen har solidaritetsbevegelsen vist at vi klarer å gjøre det dyrt for selskaper å tjene på okkupasjonen  og det skal vi fortsette med. Ingeborg Moa, politisk rådgiver i Norsk Folkehjelp og Ingvild Skogvold, rådgiver Norge og den israelske okkupasjonenª, et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp Kilder: Hever, Shir (2010):The Political Economy of Israel s Occupation, Nordby, Kristin Jonassen, Vita boikotter Ahavaª, Universitas, G4S ut av UiOª Innlegget er en forkortet versjon av en tekst først publisert på Radikal Portal. MOBBING Mange former for mobbing Mobbing på arbeidsplassen trenger ikke nødvendigvis være synlig. En kan mobbes både direkte, men også indirekte. Indirekte mobbing kan være utfrysing, isolering og utelatelse av informasjon, klare forbigåelser der folk som er mindre kvalifisert går foran dem som har høyere utdannelse og bedre og lengre ansiennitet, og utelatelse av arbeidsoppgaver. Ofte består indirekte mobbing av at den som mobbes unnlater å gjøre noe en ellers ville ha gjort fordi vedkommende ikke får vite om denne oppgaven. Mobbingen kan være rettet mot deg som person eller mot ¸ˇ¸ˇ¸ˇKjenner diskriminering i kvardagen Vil berre takke for eit fantastisk godt debattinnlegg i siste nummer av Fagbladet, der leiaren i sjukepleiarnettverket i Fagforbundet tek opp trakassering av hjelpepleiarar. Eg kjenner meg godt igjen i det ho beskriv. Eg jobba i heimetenesta i fleire år, og da målte eg både blodsukker og blodtrykk. Det å gi insulin var heilt vanlege og daglegdagse oppgåver. No jobbar eg på ein sjukeheim, og desse oppgåvene er det no berre sjukepleiarar som kan gjere. Enkle sår får me heller ikkje røre. Det skal stellast av sjukepleiar. Dette blir rett og slett litt for dumt, syns eg. Kvifor skal me jobbe mot kvarandre når me kjem så mykje lenger med å jobbe saman, og til det beste for pasienten? Hilde Rambjør, Hordaland 54 > Fagbladet 3/2013 Foto: Nina Hanssen fbaargang2013 fbseksjonKIR