¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇalvor over tid begynt å merke hva denne utviklingen betyr i praksis innenfor enkelte bransjer. Vi har i denne sammenhengen mottatt flere forespørsler fra humanitære organisasjoner som er i førstelinjen hva gjelder kontakt med ofre for fysisk og psykisk utnyttelse og vold. Det er et behov og ønske om informasjon der uteª knyttet til arbeidslivets grunnleggende prinsipper og lover. Vi har stilt opp i flere sammenhenger, men er innforstått med at vi som et lite forbund ikke har mulighet eller kapasitet til å påta oss denne oppgaven på vegne av det fellesskapet vi er en del av (LO). Derfor må det være vårt ansvar (LO) å kunne gi grunnleggende informasjon og veiledning til dem som utnyttes på det groveste. Et slikt arbeid på tvers av forbundsgrensene vil også være vår styrke i forhold til hva vi står overfor (identifiseringª) og også gi oss viktig kompetanse om hva som foregår i en skyggeverden de færreste kjenner til. Ikke minst vil det kunne hjelpe og bevisstgjøre de ofrene som søker rettferd og verdighet innenfor de rammer som finnes. I tillegg vil dette ha en preventiv virkning overfor de kriminelle aktørene som i dag nærmest opererer fritt i dette markedetª. Politikk og referanser: Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ønsker å legalisere arbeid uten arbeidstillatelse eller opphold uten oppholdstillatelse. Det er således ikke et politisk innspill, men forsøk på å skape en bedre balanse i en del av arbeidslivet hvor de mest kyniske og kriminelle arbeidsgiverne i dag nærmest får herje fritt. Det må bli mer risikabelt og mindre lønnsomt for denne typen arbeidsgivere å ansette ulovlig arbeidskraft. Svensk LO vedtok i 2008 å opprette et slikt senter. Facklig center for paperslosa er en suksess i Sverige, og vi burde på mange vis kunne tilpasse deres modell til norske forhold. Behovet for et slikt senter er helt klart til stede i Norge. Geir W. Gamborg-Nielsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdatter vises i datterens adferdsproblemer, mors depresjon og en storebrors oppgitthet over at han ikke klarer å få til en naturlig søskenkontakt. Lenge etter at overgrepene tok slutt, saken er behandlet i tingretten og i lagmannsretten, er mor fortsatt svært sint på politiet og rettsapparatet. Over politiavhør som ble gjennomført altfor lenge etter at saken ble anmeldt, for lave strafferammer og det å ikke bli trodd av juryen i lagmannsretten. Mor bærer også på smerten over at den personen alle stolte på, var en sviker. Flere trodde på overgriperen som bedyret sin uskyld. De som visste bedre  barnevern, psykolog og barne- og ungdomspsykiatri  ble ikke tatt på alvor. Nettverk rundt ofre for seksualforbrytelser er også viktig for å motvirke en farlig utvikling over tid. De psykiske plagene fører til forverret selvbilde og at livsgleden forvitrer. Ofrene klarer ikke å holde på Mat er en viktig del av livet. Mat er både en kulturell, forebyggende og behandlende faktor i våre liv. Slik bør det også være for pasienter og brukere, enten de bor hjemme, er innlagt på sykehus, eller bor i bofellesskap og institusjoner. Matlukt stimulerer appetitten, og ernæring er en sentral del av pleie og omsorg for pasienter. Beboernes trivsel er et sentralt mål på kvalitet i institusjonaliserte hjem. Ut fra et helhetlig syn på helse bør matlaging og hyggelige måltider vektlegges som helbredende og forebyggende tiltak. Et eksempel fra et asylmottak der det var uroligheter og kon- venner og bekjente fordi de ikke har overskudd til å bruke dette nettverket. I stedet brukes det lille de har igjen av mental styrke til å komme seg gjennom dagen. De kan oppleves som litt feigeª, ved at de viker unna å ta opp vanskelige ting. Sakte utvikles sosial tilbaketrekning. Noen prøver å dempe sinnet eller fortvilelsen med selvmedisineringª. De tror alkohol eller piller tar bort smerten eller at problemene da vil forsvinne av seg selv. Samtidig forsterkes følelsen av ensomhet, og at de må slite med problemene alene. Gode nettverk er virkningsfull medisinª mot alt dette, og svært viktig i smertelindringen etter overgrep. Helge Fagerlie Nilsen, Bergen UTTALELSE flikter. Mange av asylsøkerne var fra samme område. Da mottaket ansatte en kokk fra det samme landet, som serverte god, tradisjonell kost fra dette stedet, ble forholdene på mottaket langt roligere. Virksomheten erklærte i et tv-oppslag om dette at Mat er medisin!ª En kokk med etnisk minoritetsbakgrunn smilte fornøyd på kjøkkenet. Christin Berg på intensiven i Harstad uttalte til bladet Pingvinen i desember 2012 blant annet: Nesten hele immunforsvaret vårt ligger i tarmen, og hvis ikke den får næring, så krymper den og man kan bli utsatt for infeksjoner. Det er bedre med mat i tarmen enn i armen.ª Helsedirektoratet lanserte i juni 2012 Kosthåndboken  en veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Fagforbundet var representert i dette arbeidet. Kosthåndboken skal være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av pasienten/brukerens ernæringssituasjon, gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/problemstillinger, gi grunnlag for utvikling av ernæringsplan innen klinisk ernæring og bidra til økt ernæringskompetanse og fagutvikling blant kjøkken- og helsepersonell. Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Troms ser med optimisme på at ernæring, tilberedning av mat og matsituasjonen gis økt fokus i helsefremmende arbeid. Uttalelse fra Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Troms Mat for bedre helse Fagbladet 4/2013 > 55 fbaargang2013 fbseksjonHEL